Начало
Понеделник, 18 Декември 2017 14:00

Коледно тържество в училище

Снимка на Техникум Град Карлово.

На 18.12.2017г. в училище се организира Коледен празник. Празника откри директорът на училището с поздрав към всички ученици, учители и служители. Последван от Новогодишен поздрав от ученици, народна музика за Коледния празник от нашите гайдари. Изненадата беше пристигането на Дядо Коледа и Снежанка, които зададоха Коледни гатанки и раздадоха награди на правилно отговорилите. Имаше награди и грамоти за класовете участвали в конкурса "Най-красива Коледна класна стая", както и много лакомства и Коледни късметчета.

На 31.10.2017 г.

ученици от нашето училище поднесоха цветя на паметника

на братя Евлогий и Христо Георгиеви 

в центъра на град Карлово

Вторник, 24 Октомври 2017 15:03

Есенен спортен празник

Уважаеми ученици

на  31 Октомври 2017 г. 

се проведе Есененния спортен празник 

на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”, град Карлово

в двора на училището от 8:30 часа

по програма, която може да разгледате тук

а снимки може да разгледате във фейсбук: Техникум град Карлово.

     На 3 октомври отбелязахме тържествено

198 години от рождението на Евлогий Георгиев,

един от патроните на нашето училище най-големият дарител в историята на България. На тържеството присъстваха Емил Коцев - дистрикт-гуверньор на Ротари България, Теодор Шойлеков – председател на Общински съвет Карлово и президент на Ротари клуб-Карлово, Стефан Стефанов – секретар на общината, членове на Ротари клуб Карлово, ученици от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”, граждани и гости. Церемонията завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на двамата братя.

Сряда, 27 Септември 2017 11:42

Откриване на учебната година 2017-2018

      Резултат с изображение за откриване на учебната година 2017 На 15-ти септември 2017 година тържествено открихме новата учебна година. В двора на училището се събраха учители, ученици, родители и гости. Директорът поздрави новите класове с добре дошли и пожела на всички ученици и учители успешна учебна година.

Петък, 25 Август 2017 05:49

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

2019-2020 учебна година

     

             З А П О В Е Д

                                                                № РД-06-909

                                                    гр. Карлово,01.07.2020 год.

 

На основание чл.258,ал.1 и във връзка с чл. 259 ал.1от Закона за предучилищното и училищното образование; чл. 31 ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 33 т.1, чл.34 и §7 от Наредба №11 от 01.09.2016год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; чл.27 ал.1, т.1 и чл.28 от Наредба № З от 15.04.2003год. за системата на оценяване;

                                                           О П Р Е Д Е Л Я М :

 

            І.Условия и ред за провеждане на поправителна сесия ЮЛИ за оценяване знанията и уменията по учебни предмети от Задължителните учебни часове, Задължителна подготовка, Задължителна професионална подгоготовка, и Задължителна избираема подготовка на ученици от дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 г.

 

1. Божидар Цанков Минков – VIII клас, спец.: ЕОТТ

2. Иван Димитров Николов – VIII клас, спец.: ЕОТТ

3. Никола Ангелов Николов – VIII клас, спец.: ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническа механика председател инж.М.Вълкова 09.07.2020г 11.00 2
член инж. Димитрина Стоянова

              

4. Божидар Минчев Иванов - IX клас, спец.: ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електротехника председател инж.Мария Вълкова 13.07.2020г 11.00 2
член инж.Нела Паул
2 РПП Електротехника председател инж.Мария Вълкова 14.07.2020г 11.00 3
член инж.Нела Паул
3 Техническа механика председател инж.Мария Вълкова 09.07.2020г 11.00    2
член инж. Димитрина Стоянова

5. Тихомир Митков Рачев - IX клас, спец.ЕОТТ

6. Трайко Жеков Ангелов - IX клас, спец.ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническа механика председател инж.М.Вълкова 09.07.2020г 11.00 2
член инж. Димитрина Стоянова

              

7. Димитър Димитров - IХ клaс , спец.: АТТ

8. Иван Цачев – IХ клaс , спец.: АТТ

9. Христо Цачев- Х клaс , спец.: АТТ

10.Ивайло Маринов - Х клaс , спец.: АТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП Техническа механика председател инж. Димитрина Стоянова 09.07.2020г 11.00 2
член инж.Мария Вълкова

11. Методи Славков Котков - Х а клaс , спец.: ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническо чертане председател инж. Нонка Рабаджийска 13.07.2020г 11.00 6
член инж. Мария Вълкова
2 УП Ел.измерване председател инж. Мария Вълкова 13.07.2020г 14.30

Уч.

раб.

член инж.Нела Паул
3 УП по професията председател инж. Мария Вълкова 14.07.2020г 11.00

Уч.

раб.

член инж.Нела Паул

12. Сали Стефанов Михайлов - Х клaс, спец.: А ТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП Общопрофесио-нални умения председател инж. Димитрина Стоянова 14.07.2020г 14.30

Уч.

раб.

член инж.Красимир Стоянов

13. Атанас Янков Чакъров - Х клaс, спец АТТ

14. Димитър Добринов Барбов - Х клaс, спец АТТ

15. Райко Трайчев Ангелов – Х клaс, спец АТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електротехника председател инж. Мария Вълкова 13.07.2020г 11.00 2
член инж.Нела Паул

16. Веселин Фанков Чакъров - ХI а клaс, спец АТТ

17. Емил Минков Велинов - ХI а клaс, спец АТТ

18. Йоско Руменов Колев -- ХI а клaс, спец АТТ

19. Калоян Велев Георгиев - ХI а клaс, спец АТТ

20. Сашо Рангелов Мачев - ХIа клaс, спец АТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Двигатели с вътрешно горене председател инж.Николай Колев 13.07.2020г 11.00 2
член инж.Красимир Стоянов

21. Юсеин Яшар ЯшарХII а клaс, спец АТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Математика председател инж.Мария Вълкова 08.07.2020г 11.00    3
член Таня Начева
2 Хидравлични и пнев-матични устройства в транспортната техника председател инж. Димитрина Стоянова 08.07.2020г 14.30

3

член инж.Красимир Стоянов
3 АТТ председател инж.Николай Колев 09.07.2020г 11.00 3
член инж.Красимир Стоянов
4 ЕАТТ председател инж.Николай Колев 10.07.2020г    11.00 3
член инж.Красимир Стоянов
5 Ел.системи в АТТ председател инж.Николай Колев 09.07.2020г    14.30 3
член инж.Красимир Стоянов
6 ЗИП Икономика председател инж. Мария Вълкова 13.07.2020г    11.00    3
член инж.Нела Паул
7 ЗИП-Електротехника и електроника председател инж. Мария Вълкова 14.07.2020г 11.00    2
член инж.Нела Паул

ІІ. Организация за провеждане на изпитите.

  1. Изпитните материали се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до

3 дена преди изпита.

  1. Изпитите по чужд език се провеждат в две части-писмена и устна.
  2. Изпитите по   Информатика, Информационни технологии,Музика и   Изобразително

изкуство се провеждат в две части– писмена и практическа.

  1. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, ел. техническо чертане, приложни

програмни продукти, проектиране, физическо възпитание и спорт се провеждат като практически изпитвания.

          5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4, се провеждат в писмена форма.

           6. Продължителността на изпитите е:

           за XI и XII клас

          а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

           б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по чужд език, но не повече от 30 минути.

           в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части

           за VIII - X клас

           а/ три астрономически часа за изпитите в писмена форма

           б/ до 30 минути за устната част, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част.

           в/ до пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания.

           г/ до 150 минути за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.

           7. Учителите по чужд език провеждат задължителния устен изпит в същия ден след приключване на писмения изпит; учителите по Информатика, Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство провеждат задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения изпит.

    

IІІ. Училищна комисия по оценяването на изпитите:

           1. Председателят на комисията по оценяването подготвя задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и го представя на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

           2. В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитния билет/ изпитния тест), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала. Всички ученици работят по един и същ изпитен билет/изпитен тест по даден предмет.

         3. След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

         4. Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик, както и писмената част от изпитите, които имат такава.

         5. Членовете на комисията работят независимо един от друг и отразяват оценките си в протокол с номенклатурен номер 3-80.

         6. При проверката на писмените работи оценката задължително се мотивира с рецензия.

         7. Окончателната оценка от изпита се формира, както следва:

          - За учебни предмети, за които се полага само писмен изпит или само практически изпит - средноаритметична оценка от оценките на всеки от членовете на комисията, изчислена с точност до 1.

          - За учебни предмети, за които се полагат   изпити в две части - средноаритметична оценка от оценките на двете части, с точност до 1.

         - Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

            8. Членовете на комисиите проверяват писмените работи в учителската стая в срок до три дни от провеждане на изпита, при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

            9. Председателят на комисията по оценяването представя на директора изпитните протоколи и писмените работи веднага след оценяването на съответния изпит.

           

IV. Комисия за организиране на изпита:


 


На 08.07.2020 г. – 11.00часа,каб. 3

1. инж.Нела Паул

2.Нина Колева

 

На 08.07.2020 г. – 14.30часа,каб. 3

1. инж. Йорданка Загорчева

2.инж. Мария Вълкова


На 09.07.2020 г. – 11.00часа,каб. 3

1. Мариана Трифонова

2. Нина Колева


На 09.07.2020 г. – 11.00часа,каб. 2

1.инж.Николай Колев

2.инж.Красимир Стоянов                      

 

На 09.07.2020 г. – 14.30часа,каб. 3

1.Минка Макавеева

2.Радка Манавска

На 10.07.2020 г. – 11.00часа,каб. 3

1. Таня Начева

2. Цвятко Начев


На 13.07.2020 г. – 11.00часа,каб. 3

1.Доньо Димитров

2.Димитрина Стоянова                                                     

 

На 13.07.2020 г. – 11.00 часа, каб.2

1.Радка Манавска

2.Нина Колева


На 14.07.2020 г. – 11.00часа,каб. 3

1. Стоянка Войняговска

2. Мариана Трифонова

 

Задължения на членовете на комисията:

  1. Явяват се в училище 15 минути преди началото на изпита, при спазване на

противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

  1. Получават от техническия   изпълнител   протокол за дежурство при провеждане на

писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

           3. Допускат в изпитната зала учениците от списъка в протокола за дежурство.

           4. Раздадат на учениците листовете за писане.

           5. Присъстват при теглене на изпитните билети или тест, който вписват в протокола.

           6. Не напускат изпитната зала до приключване на изпита, не водят разговори, не се занимават с дейности, несвойствени за изпита и не ползват мобилна комуникационна техника.

           7. Не допускат в изпитната зала движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

           8. Не допускат подсказване или преписване.

           9. Отстраняват от залата ученици, които пречат на нормалното протичане на изпита, преписват или подсказват, за което уведомяват директора на училището.

           10. При установен опит за преписване или подсказване съставят протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

           11. Раздават и вписват в квесторския протокол броя на допълнително раздадените листове.

  1. Спазват продължителността на изпита, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 /15.04.2003год.

системата за оценяване заXI – XII класовеи чл. 41, ал.6, т3 от Наредба № 11 /01.09.2016год. за

оценяване на резултатите от обучението на учениците заVIII- X класове.

           13. Напомнят на учениците за оставащото време 15 минути преди края на изпита.

           14. Приемат писмените работи на работното място на всеки ученик, проверяват правилното вписване на трите имена и класа. Приемат допълнително раздадените изпитни материали.

           15. Напускат изпитната зала, когато са приети всички изпитни работи.

           16.Оформят протокола за дежурство при провеждането на писмените изпити с номенклатурен номер 3-82.

           17. След приключването на изпита предават протоколите за дежурство и изпитните работи на директора на училището.

           V. Нареждам :

             1. Всички протоколи от дежурство при провеждане на писмен изпит, да се съхраняват в класьор от техническия изпълнител в дирекцията на училището до края на учебната година, след което протоколите се съхраняват в архива на ПГ “Братя Евлогий и Христо Георгиеви“- гр. Карлово със срок постоянен.

           2. Всички протоколи за резултатите от писмените, устните и практически изпити, да се съхраняват в класьор от техническия изпълнител в дирекцията на училището. След приключване на сесията протоколите да се прошнуроват и се съхраняват в архива на училището със срок постоянен.

            3. Графикът за провеждане на изпитите, както срокът и мястото за оповестяване на резултатите се поставят на информационното табло на ІІІ етаж най-късно до 3 дена преди началото на изпитната сесия.

           4. Инж. Йорданка Загорчева в срок най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита да публикува съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите на интернет страницата на училището.

           5. Резултатите от изпитите се оповестяват в срок до три работни дни от провеждането им на информационното табло на ІІІ-ти етаж.

            6. Резултатите от изпитите се отразяват в личните картони на учениците от класните ръководители в срок до три работни дни от оповестяването на резултатите от всеки изпит, при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

          Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУПД- инж. Нонка Рабаджийска.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение чрез публикуване във Viber групата „Техникум Карлово“, екип „Техникум Карлово“ в Teams .

инж.ТАНЬО ТОПАЛСКИ

Директор

Четвъртък, 24 Август 2017 05:59

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” – ГР.КАРЛОВО

 ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на 

 

Хале за автосервиз – 27 кв.м. 

 

На основание чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13,ал.2, ал.5 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на Хале за автосервиз – 27 кв.м. (II), предназначено за хале за автосервизни услуги. Начална тръжна цена-81лв., срок на наемното отношение - 10 години, депозит за участие-81 лв.

Тръжна документация се получава от канцеларията на училището, находяща се на третия етаж. Дати за оглед на обекта от 10.09.2018 г. до 12.10.2018 г. всеки делничен ден от десет до петнадесет часа на адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков” №1, ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”

Заявления за участие в търга и писмените ценови предложения се подават до 12.10.2018г. до 15 часа в канцеларията на училището.

Тел. 0335/9 56 36, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Четвъртък, 01 Юни 2017 12:09

ОТЛИЧНИК НА ВИПУСК 2017

Заместник-кмета на град Карлово награди Отличника на випуск 2017 от нашето училище - Цветан Ненов, в зала Васил Караиванов, община Карлово. Пожелаваме му още по-големи успехи в живота!

Четвъртък, 01 Юни 2017 12:07

Алеята на пролетта

      Алеята на пролетта, създадена по инициатива на Младежки център-Карлово и Ротари клуб-Карлово, грее в розова премяна в чест на празника на Розата и носи настроение на всички. За пореден път, с много ентусиазъм и творчески идеи, нашето училище допринесе за тази красива промяна на главната улица.

     Младежи алармираха за проблема с агресията и тормоза в училище и обществото с флашмоб на центъра на Карлово, като приканиха всички да ИЗКЛЮЧАТ агресията и езика на омразата, и да ВКЛЮЧАТ толерантността и взаимното разбирателство.
     Инициативата е част от проект на сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ с участието на Младежки парламент към училищата от град Карлово.
     С флашмоба участниците дадоха старт и на Седмицата на спорта и физическата активност /Move week 2017 – 29 май-4 юни 2017), приканвайки всички да изберат спорта като средство за изкарване на негативната енергия и стреса, вместо да прибягват към агресия и език на омраза спрямо връстниците си и околните.

EPALE

Прием