Начало
Важни

Важни (11)

Оценете
(0 гласа)

         

МЕРКИ  ЗА  РАБОТА

 

В  ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  “БРАТЯ  ЕВЛОГИЙ  И  ХРИСТО  ГЕОРГИЕВИ”

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2021 - 2022  ГОДИНА

 

В  УСЛОВИЯТА  НА  COVID-19

Сряда, 04 Март 2020 09:13

График за НВО в X клас

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Заповеди на МОН за учебната 2021/2022 година

 

ЗАПОВЕД № РД09-1805/ 31.08.2021 г. 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба № 11
от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с
организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и
в Х клас през учебната 2021 – 2022 година

 

Г Р А Ф И К

за

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВЕАНЕ В X КЛАС – 2022 година  


1) Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа;
2) Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа;

Изпити по желание:
3) Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 09,00 часа;
4) Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. (по желание на всеки ученик).

 

 

1.Процедура за извършване на административна услуга - Служебна бележка за подадено заявление за допускане до Държавни зрелостни изпити - 1.

 

2. Издаване на Служебна бележка за допускане до ДЗИ - 2.

3.Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

        Заявление 

4.Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

5.Процедура за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

 

       6.Издаване на диплома за средно образование.

7.Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

      8. Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование.

     9. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

     10. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

 

Учебно време

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(1 глас)

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

 

Поправителната сесия е качена в панела "Самостоятелно обучение"

         

       

Последно променена в Понеделник, 27 Юни 2022 13:34
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

Написана от

ЗАПОВЕД - график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

 

             РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение през уч. 2021/2022г.

      

Сесия ЮЛИ 2022 година

 

І.Условия и ред за провеждане на поправителни изпитиза оформяне на годишна оценка през сесия ЮЛИ за оценяване знанията и уменията по учебни предметиот училищнитe учебни планове на ученици от самостоятелна форма на обучение в специалности: “Автотранспортна техника“,“Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Екскурзоводско обслужване“, през учебната 2021/2022г., както следва:

 1. 1.Ангел Недков Маринов - IХ клас – Екскурзоводско обслужване
 2. 2.Георги Недкин Маринов
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Мариана Трифонова 05.07. 202 13.00 11
член Стоянка Войняговска
 1. 3.Асен Митков Янчев- IХ клас – Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП-УП-по професията председател Виктория Джевизова 05.07. 202 8.30 4
член Лиляна Серкьова
2 Български език и литература председател Мариана Трифонова 05.07. 202 13.00 11
член Стоянка Войняговска
 1. 4.Анка Богданова Ангелова - IХ клас – Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

04.07.

2022г

13.00 11,8
член Мария Аврамова
2 РПП-УП-по професията председател Виктория Джевизова

05.07.

2022г

8.30    4
член Лиляна Серкьова
3 Български език и литература председател Мариана Трифонова 05.07. 202 13.00 11
член Стоянка Войняговска

 

 1. 5.Ангел Миланов Антонов- IХ клас – Екскурзоводско обслужване
 2. 6.
  Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физическо възпитание и спорт председател Цвятко Начев

04.07.

2022г

8.30

Физк

салон

член инж.Николай Колев
2 Гостоприемство в турис-тическата индустрия председател Лиляна Серкьова

04.07.

2022г

13.00 11,8
член Виктория Джевизова
3 РПП-УП-по професията председател Виктория Джевизова

05.07.

2022г

8.30    4
член Лиляна Серкьова
4 Български език и литература председател Мариана Трифонова 05.07. 202 13.00 11
член Стоянка Войняговска
5 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж. Нела Паул

06.07.

2022г

13.00 11
член инж.Нонка Рабаджийска
6 Информационни технологии председател инж.Йорданка Загорчева

07.07.

2022г

8.30 11,9
член инж.Нела Паул
7 Организация и функ-циониране на хотела председател Лиляна Серкьова

07.07.

2022г

13.00 11
член Виктория Джевизова
8 Безопасност и долекарска помощ председател инж. Нела Паул

08.07.

2022г

8.30 11
член инж.Нонка Рабаджийска
9 География и икономика председател Лиляна Серкьова

08.07.

2022г

13.00 11
член Анета Петриева

 

 1. 6.Атанас Иванов Костадинов- Х клас – Електрообзавеждане на транспортна техника
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска 05.07. 202 13.00 11
член Мариана Трифонова
2 История и цивилизация председател Минко Даскалов

06.07.

2022г

13.00 11
член Милен Дръндев
 1. 7.Коста Тодоров Тодоров- Х клас – Автотранспортна техника
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска 05.07. 202 13.00 11
член Мариана Трифонова
2 История и цивилизация председател Минко Даскалов

06.07.

2022г

13.00 11
член Милен Дръндев
3 Електротехника председател инж. Мария Вълкова

07.07.

2022г

13.00 11
член инж.Нела Паул

 

 1. 8.Василка Петрова Петрова- Х клас – Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска 05.07. 202 13.00 11
член Мариана Трифонова
2 История и цивилизация председател Минко Даскалов

06.07.

2022г

13.00 11
член Милен Дръндев
3 Организация и функ-циониране на хотела председател Лиляна Серкьова

07.07.

2022г

13.00 11
член Виктория Джевизова

 

 1. 9.Методи Славков Котков- Х клас – Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП-Организация и функ-циониране на хотела председател Виктория Джевизова

05.07.

2022г

8.30 4
член Лиляна Серкьова
2 Български език и литература председател Стоянка Войняговска 05.07. 202 13.00 11
член Мариана Трифонова
3 История и цивилизация председател Минко Даскалов

06.07.

2022г

13.00 11
член Милен Дръндев
5 Отчетност и работа с документи председател инж. Анюта Лишева

07.07.

2022г

13.00 11
член инж.Нела Паул
6 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

08.07.

2022г

8.30 11
член Анета Петриева
 1. 10.Надежда Атанасова Цачева- Х клас – Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

04.07.

2022г

13.00 11
член Мария Аврамова
2 УП-Организация и функ-циониране на хотела председател Виктория Джевизова

05.07.

2022г

8.30 4
член Лиляна Серкьова
3 Български език и литература председател Стоянка Войняговска 05.07. 202 13.00 11
член Мариана Трифонова
4 История и цивилизация председател Минко Даскалов

06.07.

2022г

13.00 11
член Милен Дръндев
5 Отчетност и работа с документи председател инж. Анюта Лишева

07.07.

2022г

13.00 11
член инж.Нела Паул

6

Биология и здравно образование председател Радка Манавска

08.07.

2022г

8.30 11
член Анета Петриева
 1. 11.Галина Георгиева Стайкова- ХI кл – Електрообзавеждане на транспортна техника
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж. Николай Колев

06.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
2 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

07.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов

 

 1. 12.Юсеин Таасинов Ямурлова-ХI кл – Електрообзавеждане на транспортна техника
 2. 13.Радка Васкова Костова
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Устройство на автомобила председател инж. Николай Колев 05.07. 202 13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
2 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж. Николай Колев

06.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
3 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

07.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов

 

 1. 14.Мария Христова Ялъмова-ХI клас – Електрообзавеждане на транспортна техника
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска 05.07. 202 13.00 12
член Мариана Трифонова
2 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж. Николай Колев

06.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
3 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

07.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов

 

 1. 15.Васил Емилов Иванов - ХI клас – Електрообзавеждане на транспортна техника
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физическо възпитание и спорт председател Цвятко Начев

04.07.

2022г

8.30 Физк.салон
член инж. Николай Колев
2 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

04.07.

2022г

13.00 11
член Мария Аврамова
3 УП- Електромонтажна председател инж.Нела Паул

05.07.

2022г

8.30 5
член инж.Мартин Шеев
4 Български език и литература председател Стоянка Войняговска 05.07. 202 13.00 12
член Мариана Трифонова
5 УП-Лабораторна- ел. машини председател инж.Нела Паул

06.07.

2022г

8.30 5
член инж.Мартин Шеев
6 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж. Николай Колев

06.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
7 РПП-УП-по специалността председател инж.Димитрина Стоянова

07.07.

2022г

8.30 УР
член инж.Красимир Стоянов
8 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

07.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
9 Безопасност и движение по пътищата председател Доньо Димитров

08.07.

2022г

8.30 11
член инж.Красимир Стоянов
10 Електрообзавеждане на автомобила председател инж.Мартин Шеев

08.07.

2022г

13.00 11
член инж. Николай Колев

 

 1. 16.Диан Чонов Лазаров-ХI клас, спец. “Автотранспортна техника“
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало

на изпита

Каб.
1 РПП-ЕАТТ председател инж. Николай Колев 04.07. 202 13.00 11
член инж.Красимир Стоянов
2 Български език и литература председател Стоянка Войняговска 05.07. 202 13.00 12
член Мариана Трифонова
3 Мехатронни системи в АТТ председател инж. Николай Колев

06.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
4 ЕАТТ председател инж. Николай Колев

07.07.

2022г

8.30 11
член инж.Красимир Стоянов
5 Безопасност и движение по пътищата председател Доньо Димитров

08.07.

2022г

8.30 11
член инж.Красимир Стоянов
6 ДВГ председател инж. Николай Колев

08.07.

2022г

13.00 11
член инж.Красимир Стоянов

 

 1. 17.Ферди Исмедов Кадиров -ХI клас, спец. “Автотранспортна техника“
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало

на изпита

Каб.
1 РПП-ЕАТТ председател инж. Николай Колев 04.07. 202 13.00 11
член инж.Красимир Стоянов
2 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

05.07.

2022г

13.00 12
член Мариана Трифонова
3 Мехатронни системи в АТТ председател инж. Николай Колев

06.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
4 ЕАТТ председател инж. Николай Колев

07.07.

2022г

8.30 11
член инж.Красимир Стоянов
5 Автотранспортна техника председател инж. Николай Колев

07.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
6 Безопасност и движение по пътищата председател Доньо Димитров

08.07.

2022г

8.30 11
член инж.Красимир Стоянов
7 ДВГ председател инж. Николай Колев

08.07.

2022г

13.00 11
член инж.Красимир Стоянов

 

 1. 18.Иван Миланов Антонов - ХI клас, спец. “Автотранспортна техника“

           

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало

на изпита

Каб.
1 Физическо възпитание и спорт председател Цвятко Начев

04.07.

2022г

8.30 Физк.салон
член инж. Николай Колев
2 РПП-ЕАТТ председател инж. Николай Колев 04.07. 202 13.00 11
член инж.Красимир Стоянов
3 УП- Двигатели с вътрешно горене председател инж.Димитрина Стоянова

05.07.

2022г

8.30 УР
член инж.Красимир Стоянов
4 Български език и литература председател Стоянка Войняговска 05.07. 202 13.00 12
член Мариана Трифонова
5 УП-Обслужване и ремонт на АТТ председател инж.Димитрина Стоянова

06.07.

2022г

8.30 УР
член инж.Красимир Стоянов
6 Мехатронни системи в АТТ председател инж. Николай Колев

06.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
7
ЕАТТ председател инж. Николай Колев

07.07.

2022г

8.30 11
член инж.Красимир Стоянов
8 Автотранспортна техника председател инж. Николай Колев

07.07.

2022г

13.00 12
член инж.Красимир Стоянов
9 Безопасност и движение по пътищата председател Доньо Димитров

08.07.

2022г

8.30 11
член инж.Красимир Стоянов
10 ДВГ председател инж. Николай Колев

08.07.

2022г

13.00 11
член инж.Красимир Стоянов

   

           

Оценете
(0 гласа)

           2021-2022

         Учебен предмет  -  Автори,     Издателство

              

                  VIIІ клас

1.         Български език -     Петя Маркова, Върбанова, Паскалев, Петрова - „БГ Учебник” ЕООД

2.         Литература -           Иван Инев, Руневска, Бакърджиева, Драгнев -  „БГ Учебник” ЕООД

3.         Английски език -     „Legacy” – A1, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Математика -           Витанов и колектив - „Анубис“

5.         Информационни технологии – Иван Първанов, Бонев -  ИК „Домино“

6.         История и цивилизации –  „Просвета“, 1945 г.

7.         География и икономика  – Марин Русев и колектив, „Архимед”

8.         Философия –            „Педагог“

9.         Биология и здравно образование – М. Шишиньова и колектив, „Анубис-Клет”

10.       Физика и астрономия - „Булвест 2000”

11.       Химия и опазване на околната среда – Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис”ООД

12.       Предприемачество - Цв. Давидков, „БГ Учебник“, 2019 г.

13.       Изобразително изкуство - Мариана Маринова, "Просвета плюс".

14.       Музика –               „Изкуства“

15.       Предприемачество  - Цветан Давидков,2019 г., София, "БГ Учебник".

                  ІХ клас

1.         Български език -     В. Михайлова и колектив, „Просвета-София” АД

2.         Литература -           Албена Хранова и колектив, „Просвета-София” АД

3.         Английски език -     „Legacy” – A2, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Руски език -            Радкова, Деянова-Атанасова -  "Привет" А 1.1. „Просвета”

5.         Математика -           „Анубис”

6.         Информационни технологии – Иван Първанов, Бонев -  ИК „Домино“

7.         История и цивилизации – „Просвета“, 1945 г.

8.         География и икономика – Марин Русев и колектив, „Архимед”

9.         Философия –            „Педагог“

10.       Биология и здравно образование – М. Шишиньова и колектив, „Анубис-Клет”

11.       Физика и астрономия - „Булвест 2000”

12.       Химия и опазване на околната среда – Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис”ООД

13.       Музика –               „Изкуства“

             

                    Х клас

1.         Български език -      Маркова, Върбанова, Паскалев - „БГ Учебник“ ЕООД

2.         Литература -            Иван Инев, Руневска, Бакърджиева - „БГ Учебник” ЕООД

3.         Английски език -      „Legacy” – B1 part one, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Руски език -              Радкова, Деянова-Атанасова -  "Привет" А 1.2. „Просвета”

5.         Математика-             Алашка и Паскалев „Архимед”

6.         Информационни технологии –  Иван Първанов, Бонев -  ИК „Домино“

7.         История и цивилизации –  Пламен Павлов и колектив, „Просвета“, 1945 г.

8.         География и икономика –   Марин Русев и колектив, „Архимед”

9.         Биология и здравно образование - М. Шишиньова и колектив, „Анубис-Клет”

10.       Физика и астрономия -       „Булвест 2000” - Klett

11.       Химия и опазване на околната среда - Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис - Klett"

12.       Музика –               „Изкуства“

13.       Организация и функциониране на хотела – Ст. Стамов, Никовска, „Матком“ /10‘Б клас/

14.       Основи на туризма – Мария Воденска, „Матком“ /10‘Б клас/

               

                   ХІ клас

1.         Български език -    Маркова, Върбанова, Паскалев - „БГ Учебник“ ЕООД

2.         Литература  -          Иван Инев и колектив - „БГ Учебник” ЕООД

3.         ЧЕ по професията - Английски език 

                   – "Mechanics", Jimn D.Dearholt, Express Publishing - за АТТ и ЕОТТ

                   - Tourism - Virginia Erons - Express publishing - за Екскурзоводско обслужване

4.         Математика -          Ч. Лозанов и колектив, ИК „Анубис” ООД

5.         История и цивилизация - В. Мутафчиева и колектив, ИК „Анубис” ООД

6.         Философия   -         С. Герджиков, А. Мерджанова,  „Експрем”

7.         Електрически инсталации  - Мария Овчарова, 2006 г. София, "Нови знания"

               

                   ХІІ клас

1.         Български език -     Т. Бояджиев и колектив, ИК „Анубис”ООД

2.         Литература  -          В. Стефанов, Ал. Панов, ИК „Анубис”ООД

3.         Чужд език по професията - Английски език – "Mechanics", Jim Dearholt,Express Publishing - за АТТ и ЕОТТ;             

4.         Математика-           Ч. Лозанов и колектив, ИК „Анубис” ООД

5.         Свят и личност  -     М.Грекова и колектив, „Просвета София” АД

Сряда, 05 Март 2014 00:00

График за ДКИ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ЗАПОВЕД

 1. I.Дата, място и начален час на провеждане на Държавните изпити по ПРАКТИКА за придобиване на степен на професионална квалификация, както следва:
  1. 1.За професия 525 010 Техник по транспортна техника

Специалност 525 0101 Автотранспортна техника

 1. 1.1Дати за провеждане на Държавен изпит по практика за придобиване на III степен на професионална квалификация: 30.05.2022г., 31.05.2022г. и 01.06.2022г.
 2. 2Място на провеждане: Учебна работилница по ДВГ.
 3. 3Начален час: 14:30 ч.
 1. 2.За професия 522 010 Електротехник

Специалност 522 0106 Електрообзавеждане на транспортна техника

 1. 2.1Дати за провеждане на Държавен изпит по практика за придобиване на III степен на професионална квалификация: 23.05.2022г. и 26.05.2022г.
 2. 2.2Място на провеждане: Учебна работилница по ДВГ.
 3. 2.3Начален час: 14:30 ч.
 4. 2.4За дата 27.05.2022г. – Начален час – 13:00 ч.
 1. Професия/Специалност ЕО /Екскурзоводско обслужване/

3.1 Практическа част

Дати на провеждане, начален час и място на провеждане:

-          26.05.2022г. – 14:30ч. – КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

-          27.05.2022г. – 13:30ч. – КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

-          30.05.2022г. – 14:30ч. – КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

 1. II.Дата, място и начален час на провеждане на Държавните изпити по ТЕОРИЯ за придобиване на степен на професионална квалификация, както следва:
  1. 1.За специалност АТТ /Автотранспортна техника/ и ЕООТ /Електрообзавеждане на транспортна техника/ .
   1. 1Дата на провеждане на Държавен изпит по теория за придобиване на степен на професионална квалификация: 20.05.2022г.
   2. 1.2Място на провеждане: По списък.
   3. 1.3Начален час: 08:00 ч.

                 1.4 За ЕО /Екскурзоводско обслужване/Теоретична част

                       Дати на провеждане, начален час и място на провеждане:

-          20.05.2022г. – 08:00ч. – КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

 

 

Г Р А Ф И К

за

ДЪРЖАВНИ  КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ – 2022 година 

 

         Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация, през учебната 2021/2022 г. и срокове за подаване на заявления, както следва:

Сесия ЯНУАРИ: теория на професията и специалността – 21.01.2022 г.

             Практика на професията и специалността:

             II и III степен – 18.01.2022 г., 19.01.2022 г. и 20.01.2022 г.

Срок за подаване на заявления до 21.12.2021 г.

  

Сесия МАЙ - ЮНИ: Теория на професията и специалността – 20.05.2022 г.

             Практика на професията и специалността /дата, място и начален час/:

 III степен, ПРОФЕСИЯ 522 010 Електротехникспециалност 522 0106 „Електрообзавеждане на транспортна техника“ - 23.05.2022 г., 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г.;

III степен, за ПРОФЕСИЯ 525 010 Техник по транспортна техника, специалност 525 0101  „Автотранспортна техника“ - 30.05.2022 г., 31.05.2022 г. и 01.06.2022 г.;

III степен, ПРОФЕСИЯ ... Екскурзоводспециалност ... „Екскурзоводско обслужване“ - на 26.05.2022 г., 27.05.2022 г. и на 30.05.2022 г,

Срок за подаване на заявления от 03.02 до 18.02.2022 г.

  

Сесия СЕПТЕМВРИ: Теория на професията и специалността – 26.08.2022 г.

                             Практика на професията и специалността:

                             II и III степен – 29.08.2022 г., 30.09.2022 г. и 31.08.2022 г.

Срок за подаване на заявления от 27.06 до 08.07.2022 г.

Заповеди на МОН за учебната 2021/2022 година

 

Г Р А Ф И К

за

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2022 година  

Сесия  МАЙ – ЮНИ 

 • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2022 г. –
  03 Юни 2022 г.
   
                                        Дейност            Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 03.02.2022г-18.02.2022г
Допускане до  ДЗИ до 17.05.2022г
Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 17.05.2022г
Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ до 17.05.2022г
Оценяване на изпитните работи 20.05.2022г-06.06.2022г
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 08.06.2022г

 

Сесия АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ


 • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август 2022 г.
  – 02 септември 2022 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

 

 Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име  30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 • Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори.
 • Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • Получава от квестор изпитния  материал последователно за всеки отделен модул.
 • Изпитното време по модули за всеки от предметите е разпределено по следния начин:
Предмет Времетраене в астрономически час
Модул1 Модул 2 Модул 3
  Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП
БЕЛ 1 + до 30 минути 1 + до 30 минути 2 + до 60 минути
Френски език 1 1 2
Немски език 1 1 2
Руски език 1 1 2
Испански език 1 1 2
Италиански език 1 1 2
История и цивилизация 1 1 2
Философски цикъл 1 1 2
Английски език 1 1,5 1,5
География и икономика 1 1,5 1,5
Математика 1,5

+ до 40 минути

2,5

+ до 80 минути

Няма

Химия и опазване на околната среда 1,5 2,5
Биология и здравно образование 1,5 2,5
Физика и астрономия 1,5 2,5

 

 • След приключване на определеното време за работа по всеки отделен модул (ако модулът не е последен) за съответния учебен предмет откъсва и поставя в плик листа за отговори или свитъка за свободните отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключил вече модул.
 • В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текста за компонента „Слушане с разбиране“.
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • Може да работи върху теста, но отбелязва верните отговори САМО в листа за отговори и в свитъка за отговори.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, на специфичната терминология и на означенията по някои предмети.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 90 минути от работата върху съответния модул.
 • Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището зрелостник, който:
 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг зрелостник;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.

 • Не нарушава анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори, като не поставя знаци,  не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за отговори) и др. Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
 • В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

 

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го в големия плик заедно с указанията за работа, с плика / с пликовете от всеки приключил модул (ако изпитът е в два модула – един плик, ако изпитът е в три модула – два плика) и със свитъка за свободни отговори от последния модул, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния материал и с листовете за чернова на квестора.
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

 

                                                            

                                          ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)       

 

 

 • Няма право да използва технически средства за комуникации в изпитния ден в сградата на училището до приключването на изпита.
 • Явява се в сградата, в която е разпределен, не по-късно от 60 минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на държавния зрелостен изпит.
 • Запознава се срещу подпис с настоящия инструктаж и получава копие на инструктажа.
 • В деня на изпита получава информация от директора на училището за мястото, на което е разпределен.

Задължения на квестора на входа на училището

 • Допуска в сградата само:

1. зрелостниците, разпределени да полагат съответния изпит в училището;

2. лицата, които изпълняват служебни функции по организиране и провеждане на изпита;

3. до трима представители на родителите.

Задължения на квестора по коридорите на училището

 • Придружава и изпраща зрелостниците от и до входа на училището;
 • Придружава зрелостниците, които излизат от залата по време на държавния зрелостен изпит, и не допуска контакти между тях.

 

Задължения на квестора в зала преди началото на държавния зрелостен изпит

 • Получава срещу подпис протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, списъка на зрелостниците за залата, в която е разпределен, инструктаж за зрелостника, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, изпитните комплекти, помощните материали, консумативите.
 • Ако в залата се провеждат ДЗИ по различни предмети, за всеки от тях получава отделен плик за съхранение на изпитните работи и отделни протоколи за провеждането на изпита по всеки отделен учебен предмет.
 • Записва на дъската текста: „Държавен зрелостен изпит по ............................................ - .....................“, като на мястото на точките вписва съответно учебния предмет и датата. При провеждането на втори ДЗИ и на ДЗИ по желание записва на нов ред: „Вариант № ...........”.
 • Заема мястото си в изпитната зала не по-късно от 30 минути преди часа, обявен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Проверява изправността на техниката за слушане на аудиофайловете при изпит по чужд език.
 • Допуска зрелостниците в изпитната зала по списъка срещу документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
 • Посочва персоналното място на всеки зрелостник, което е обозначено с етикет с неговото име.
 • Най-късно до 5 минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на държавния зрелостен изпит, уведомява член на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището за броя на неявилите се зрелостници.
 • Изрично напомня на зрелостниците да изключат изцяло техническите си средства за комуникация, събира ги и ги поставя на видно място.
 • Запознава зрелостниците с инструктажа за зрелостника и изисква подпис от всеки зрелостник в квесторския протокол от лявата страна на съответното име.
 • Раздава на всеки зрелостник изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори.
 • При установяване на непълнота в изпитните комплекти един от квесторите информира директора и председателя на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището и получава резервен комплект, а след приключване на изпита, съвместно с комисията за провеждане на ДЗИ в училището, назначена от директора, изготвя и подписва протокол за обстоятелствата, наложили отваряне на резервен комплект.
 • Дава указания на зрелостниците за попълване на идентификационната бланка – записване на трите имена с печатни букви, на ЕГН и на входящия номер от служебната бележка. Проверява на работното място на всеки зрелостник вярното и точно вписване на информацията в идентификационната бланка и следи за правилното отделяне на бланката от листа с указанията за работа, както и за поставянето ѝ в малкия плик, който трябва да остане незапечатан.
 • Преди началото на всеки модул получава срещу подпис от член на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището размножените изпитни материали по модули, както и магнитния или оптичния носител с аудиофайла за компонента „Слушане с разбиране“ за изпита по чужд език, ако такъв се провежда в залата.

Задължения на квестора в зала по време на изпита

 

 • Не допуска присъствието само на един квестор в залата по време на изпита.
 • Не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване, шум или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Отстранява от държавния зрелостен изпит зрелостник, който:
 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг зрелостник;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

За отстраняването на зрелостника се съставя протокол, подписан от квесторите в залата и от директора на училището, в което се провежда изпитът, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.

 • Не допуска нарушаване на анонимността на изпитната работа от страна на зрелостника чрез поставяне на знаци,  записване на име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за свободните отговори) и др.

При нарушаване на изискванията за анонимностквесторите съставят протокол, посочващ нарушителя и описващ нарушението, и го подписват заедно с директора на училището.

 • Следи за спазване продължителността на изпитното време по модули, което за всеки от предметите е разпределено по следния начин:
Предмет Времетраене в астрономически час
Модул1 Модул 2 Модул 3
  Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП
БЕЛ 1 + до 30 минути 1 + до 30 минути 2 + до 60 минути
Френски език 1 1 2
Немски език 1 1 2
Руски език 1 1 2
Испански език 1 1 2
Италиански език 1 1 2
История и цивилизация 1 1 2
Философски цикъл 1 1 2
Английски език 1 1,5 1,5
География и икономика 1 1,5 1,5
Математика 1,5 + до 40 минути 2,5 + до 80 минути Няма
Химия и опазване на околната среда 1,5 2,5
Биология и здравно образование 1,5 2,5
Физика и астрономия 1,5 2,5
                 
 • Записва на дъската началото и края на всеки модул.
 • Позволява на зрелостниците да напускат залата след приключване на работата върху съответния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, позволява на зрелостниците да напускат залата след след изтичане на първите 90 минути от работата върху съответния модул.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане от изпитната зала и на връщане в изпитната зала на всеки зрелостник.
 • Не допуска зрелостник да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключил вече модул.
 • Напомня на зрелостниците за оставащото време 15 минути преди края на всеки модул.
 • При необходимост предоставя на зрелостниците допълнителни листове за чернова, като вписва техния брой в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит и следи при предаването на изпитните работи да бъдат върнати всичките.
 • При необходимост от подмяна на компонент от изпитния комплект допуска такава само във времето, определено за работа по първия модул. При работа във времето, определено за следващите модули, подмяна на компонент не се допуска. Зрелостникът получава нов изпитен комплект от квестора, след което подменя и идентификационната си бланка. В този случай квесторът следи за попълването и поставянето на идентификационната бланка от новия изпитен комплект в малкия бял плик. Подмененият изпитен комплект се взема от квестора и се прилага към протокола за отваряне на резервен комплект.
 • За изпита по чужд език по време на съответния модул стартира записа на компонента „Слушане с разбиране”. Записът съдържа всички необходими паузи и повторения на текстовете и не е необходимо квесторът да спира или да превърта диска. В случай на технически проблем един от квесторите уведомява директора и председателя на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището за необходимостта от осигуряване на учител консултант, който да прочете текста в съответствие с указаниятата.
 • Разрязва хартиения плик с изпитния материал за модул 1, предназначен за залата, и раздава на всеки зрелостник размножения изпитен материал за съответния модул.
 • Обявява приключването на определеното време за модул 1 по съответния учебен предмет и следи всеки зрелостник да постави листа с отговорите в плик, който да  запечата и остави на масата до себе си. Проверява дали пликовете от модул 1 са запечатани. Следи за отделянето на изпитния материал за модул 1 и на листовете за чернова от изпитната работа на зрелостника и за това да не бъдат поставени в големия плик.
 • Разрязва хартиения плик с изпитния материал за модул 2, предназначен за залата, и раздава на всеки зрелостник размножения изпитен материал за съответния модул.
 • Обявява приключването на определеното време за модул 2 по съответния учебен предмет.
 • В случай че модул 2 не е последен за съответния изпит, следи всеки зрелостник да постави листа/свитъка с отговорите в плик, който да запечата и да остави на масата до себе си. Проверява дали пликовете от модул 2 са запечатани. Следи за отделянето на изпитния материал на модул 2 и на листовете за чернова от изпитната работа на зрелостника и за това да не бъдат поставени в големия плик.
 • В случай че модул 2 е последен за съответния изпит, следи всеки зрелостник да постави листа/свитъка с отговорите в големия плик, след което приема изпитната работа на зрелостника.
 • Разрязва хартиения плик с изпитния материал за модул 3, предназначен за залата (ако такъв модул е предвиден за съответния учебен предмет) и раздава на всеки зрелостник размножения изпитен материал за съответния модул.
 • Обявява приключването на определеното време за модул 3 по съответния учебен предмет (ако такъв модул е предвиден) и следи всеки зрелостник да постави свитъка с отговорите в големия плик, след което приема изпитната работа на зрелостника.
 • Приема изпитната работа на всеки зрелостник на работното му място, като:
 1. Се уверява, че идентификационната бланка е попълнена правилно;
 2. Се подписва върху идентификационната бланка;
 3. Се уверява, че в малкия плик е поставена попълнената идентификационна бланка на зрелостника;
 4. Контролира залепването на малкия плик;
 5. Следи за поставянето на малкия плик с идентификационната бланка в големия плик;
 6. Следи за поставянето в големия плик на запечатаните пликове с модул 1 и с модул 2 (ако не е последен) и на свитъка за отговори от последния модул;
 7. Отделя и взема изпитните материали от всеки модул и листовете за чернова;
 8. Следи за залепването на големия плик.
 • След приемане на големия плик предоставя протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит на зрелостника за подпис.
 • Събира и поставя големите пликове с изпитните работи на зрелостниците в залата в жълт хартиен плик, върху който отбелязва учебния предмет и броя на изпитните работи в плика, без да го запечатва.
 • Събира и съхранява под брой отделените изпитни материали и черновите на зрелостниците в залата и ги предава на директора на училището.
 • Напуска залата, когато е приел всички големи пликове с изпитните работи и протоколът за дежурство при провеждане на писмен изпит е разписан от всички зрелостници.

 

 

Задължения на квестора в зала след приключване на изпита

 

 • Предава на директора на училището жълтия плик, в който са пликовете с изпитните работи на зрелостниците от залата, събраните изпитни материали, изпитните комплекти на неявилите се зрелостници, магнитния или оптичния носител с аудиофайла (ако в залата е проведен изпит по чужд език език и квесторът е получил отделен аудионосител за конкретната изпитна зала), протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит и протоколите за анулиране на изпитни работи (ако такива са съставени).
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик индивидуалната изпитна работа на зрелостника на брайл. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), дешифрирани от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик индивидуалната изпитна работа на зрелостника на уголемен шрифт. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и  в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик аудиозаписа на зрелостника, положил устен изпит. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик компютърната разпечатка на зрелостника, положил изпит с компютър със синтетична синтезаторна реч. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик компютърната разпечатка на зрелостника, положил изпит с компютър. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и  в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, и който се предава на директора.

Задължения на квестора след приключване на изпита

 • Получава от директора на училището, в което се провежда ДЗИ, служебна бележка за дежурството по време на ДЗИ.

 

Последно променена в Вторник, 29 Март 2022 13:11

EPALE

Прием