Правилник
Петък, 04 Ноември 2016 09:14

Правилник - Обществен съвет

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ

“БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

4300, гр.Карлово, ул.Т.Каблешков №1,тел.0335/956-36, факс: 033990120, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

                                                                  УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                  инж.ТАНЬО ТОПАЛСКИ

                                                                 Директор на Професионална гимназия

                                                                „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”-  

                                                                  гр.Карлово

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА  СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В ПРОФЕСИОНАЛНА

ГИМНАЗИЯ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И

        ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” - ГР.КАРЛОВО

гр. Карлово, 2016 г.

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и редът за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо георгиеви” – гр. Карлово.

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо георгиеви” – гр. Карлово и за граждански контрол на управлението им.

СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО

Чл. 3. (1). Общественият съвет се състои от 5 (пет) членове  (и включва един представител на финансиращия орган; един представител на  на работодателите и  трима представители на родителите на ученици от училището.

(2) Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.

(3) За представители на родителите могат да бъдат избирани:

1. родители на ученици от училището;

2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници на училището, които не са родители на ученици от  училището.

(4) Представителят на работодателите се определя от областния управител на Област Пловдив по предложение на представителните организации на работодателите.

 (5) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.

 (6) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Чл. 4. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. член на настоятелството на училището;

3. в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището или първостепенният разпоредител с бюджет.

(2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 5. Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на  ученици от  училището.

 Чл. 6. (1). Представителите на родителите се избират на два етапа:

 1. първи етап – срещи на родителите на всяка паралелка, на които се канят родителите на всеки ученик и се избират по двама представители от паралелка ;

2. втори етап – събрания на родителите, в които участват избраните лица по т. 1.

(2) Събранието и/или срещите на родителите по ал. 1 и 2 се свикват от директора на училището в подходящо време с цел осигуряване на присъствието на максимален брой родители.

Чл. 7. (1) В събранието и/или срещите на родителите може да участва с право на глас само един родител на ученик.

 (2) За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в детската градина или училището, както и лице по чл. 3, ал. 3, т. 2.

Чл. 8. (1) На събранието на родителите се избират и резервни членове, които могат да бъдат само родители на ученици от училището.

(2) Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите в обществения съвет.

(3) Поредността на заместване се определя съобразно броя на получените гласове. При равен брой гласове заместването се осъществява по жребий.

(4) Когато основен член отсъства от заседание на обществения съвет на негово място участие взема резервния член съобразно поредността на заместване.

(5) Резервен член може да бъде включен в състава на обществения съвет като основен член по реда на чл. 14.

Чл. 9. (1) На събранието и/или срещите на родителите се води протокол от лице, определено от директора. Протоколът се удостоверява с подпис от лицето, определено от директора.

(2) Присъствалите на събранието и/или срещите лица подписват присъствени списъци.

(3) Протоколите и присъствените списъци се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.

Чл. 10. За участие в събранието и/или срещите на родителите директорът отправя писмена покана до родителите на всички ученици в училището, която съдържа:

 1. дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието/срещата на родителите;   2. информация за мястото и/или интернет страницата, на което са оповестени правомощията на обществения съвет.

Чл. 11. (1) Директорът изпраща поканата чрез класния ръководител на ученика, както и по електронна поща, , в срок не по-малък от 15 дни преди датата на провеждането на събранието и/или срещите на родителите.

(2) За събранието и/или срещите на родителите директорът:

1. уведомява родителите на учениците чрез бележника за кореспонденция/ ученическата книжка;

2. поставя съобщение на видно място в сградата на училището;

 3. публикува съобщение на интернет страницата на училището;

 4. използва други подходящи начини за уведомяване на родителите.

Чл. 12. (1) В срок не по-малко от 30 дни преди датата на провеждане на събранието на родителите директорът отправя писмено искане до финансиращия орган и до областния управител за определяне на представител и на резервен член.

(2) Финансиращият орган съответно областния управител уведомява директора за определените членове в срок до 30 дни от получаване на искането по ал. 1.

Чл. 13. (1) Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед на директора въз основа на протокола от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган и от областния управител. В заповедта се включват и резервните членове на обществения съвет.

 (2) Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години.

 (3) Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години.

 (4) В едномесечен срок преди изтичане на срока по ал. 2 директорът организира конституирането на нов състав на обществения съвет.

Чл. 14. (1) Промяна в състава на обществения съвет преди изчитане на срока по чл. 13, ал. 2 се прави:

 1. при отписване или завършване на  ученика, чиито родител е член на обществения съвет;

2. след писмено заявление до директора на училището от представител на родителите;

3. след писмено уведомление от финансиращия орган или от областния управител за промяна на представителя;

 4. по инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 4, ал. 1;

 5. при неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;

 6. по решение на събранието на родителите.

 (2) При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет от представителите на родителите, съставът се попълва от резервен член по поредността на заместване за срок до изтичането на срока по чл. 13, ал. 2.

(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на представител на финансиращия орган или на работодателите, съставът се попълва от посочения резервен член за срок до изтичането на срока по чл. 13, ал. 2.

(4) При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член, директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на срока по чл. 13, ал. 2.

ДЕЙНОСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

 Чл. 15. (1) Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;

 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

 6. съгласува училищния учебен план;

 7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

 8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

 10. дава становище по училищния план-прием;

 11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

 12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;

 13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

(2) Общественият съвет дава становища по други въпроси по искане на директора, педагогическия съвет, регионалното управление на образованието или Министерството на образованието и науката.

 (3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

 (4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.

 (5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът, прилага обяснителна записка с информация за:

 1. очакваните приходи и разходи по видове;

 2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;

 3. списък на капиталовите разходи;

 4. разпределение на бюджета по дейности;

 5. основните ограничения при формирането на бюджета;

 6. размера на целевите средства по видове;

 7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

 8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години.

 (6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и намерило отражение в проекта на бюджет.

 Чл. 16. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

 1. поставя на мястото за обявления в сградата на училището;

 2. публикува на интернет страницата на училището.

 (2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.

 Чл. 17. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.

 (2) Председателят:

 1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;

 2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;

 3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

 Чл. 18. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание до два месеца след началото на учебната година.

 (2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.

 (3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

 Чл. 18. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

 (2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на  училището и/или на интернет страницата на училището най-малко 10  дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.

 Чл. 19. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в предстоящото заседание.

 (2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.

 Чл. 20. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.

 (2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

 (3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

 Чл. 21. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. Директорът на училището съответно председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените представители.

 (2) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани.

 Чл. 22. Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

 Чл. 23. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира, съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.

 (2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.

 Чл. 24. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхранява в училището на място, определено от директора.

 (2) Административното и техническо подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от училището, определено от директора.

 (3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

Чл. 25. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.

    (2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. в срок до 31 декември 2016 г. се определя поименния състав на Обществения съвет в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.

§2. Този правилник е разработен на основание на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. (ДВ, бр. 75, 2016 г.)

Прочетена 4172 пъти Последно променена в Петък, 04 Ноември 2016 09:17
Още в тази категория: « Getting Started Състав на ОС »

EPALE

Прием