Правилник на ПГ
Оценете
(1 глас)

 


ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ

“БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

4300, гр.Карлово, ул.Т.Каблешков №1,тел.0335/956-36, факс: 033990120, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

УТВЪРЖДАВАМ: [П]

инж.ТАНЬО ТОПАЛСКИ

Директор на Професионална гимназия

„Братя Евлогийи Христо Георгиеви”- гр.Карлово

 

 

ПРАВИЛНИК  ЗА  ДЕЙНОСТТА

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И

ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” - ГР.КАРЛОВО

гр. Карлово, 2016 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГЛАВА ПЪРВА: Основни положения

ГЛАВА ВТОРА: Структура, състав и управление на училището

ГЛАВА ТРЕТА: Органи на управление и контрол

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: Органи на съуправление

ГЛАВА ПЕТА: Помощно – консултативни органи

ГЛАВА ШЕСТА: Участници в образователно – възпитателния процес

ГЛАВА СЕДМА:Подкрепа за личностното развитие на учениците

ГЛАВА ОСМА: Санкции на учениците

ГЛАВА ДЕВЕТА: Родители

ГЛАВА ДЕСЕТА: Родители и други педагогически специалисти

ГЛАВА ЕДИНАДЕСТА: Повишаване на квалификацията на учителите, директора и другите педагогически специалисти

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА: Кариерно развитие на педагогическите специалисти

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА: Класни ръководители

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Дежурни учители

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА: Непедагогически специалисти

     Раздел I: Административен персонал

     Раздел II: Помощно – обслужващ персонал

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА: Училищно образование

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Учебен план

ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА: Организация на дейностите в училищното образование

    Раздел I: Учебно и неучебно време

    Раздел II: Организация и провеждане на часа за спортни дейности

ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Форми на обучение

ГЛАВА ДВАДЕСЕТА: Оценяване на резултатите от ученето

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА:Организиране на квалификационни курсове

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА: Валидиране

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА: Процедура за действие в случай на ученици, допуснали неизвинени отсъствия повече от 5 (пет) учебни дни

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА:Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и интернет

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА: Финансиране

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА:Зящита срещу дискриминация

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

ГЛАВА ПЪРВА: ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1). Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово, свързани с осигуряване на правото на  училищно образование.

(2). Правилникът се прилага за цялата училищна общност - участниците в образователния процес - учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, родителите, както и непедагогическия персонал.

Чл. 2. Цел на настоящия правилник е да приведе в съотвествие със Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти правилника за дейността на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.

Чл. 3. (1).Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово е юридическо лице по смисъла на чл. 29. (1). от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН.

(2). Седалището и адресът на управление са: гр. Карлово, ул.”Тодор Каблешков№ 1.

Чл. 4. (1).Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.

(2). Училището има идентификационен код по БУЛСТАТ.

Чл. 5.Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и отличителни знаци;

5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейността в областа на пбразованието.

(2). Автономията на училището включва и правото на училището да определя професиите/специалностите, както и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

Чл.6. Статутът на училището е неспециализирано,професионална гимназия с дневна форма на организация.

 

ГЛАВА ВТОРА: СТРУКТУРА, СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл.7. (1).Общата организационна структура на училището включва органи за управление и контрол,органи за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически специалисти, административен персонал, помощно-обслужващ персонал.

(2.)Органи за управление и контрол

1. Директор

2. Заместник - директор  учебно - производствената дейност 

3. Обществен съвет

4. Педагогически съвет

5. Комисия за управление на качеството

(3).Органи за съуправление и помощни консултативни органи:

1. Общо събрание

2. Училищно настоятелство

3. Родителски комитети

4. Други обществени организации:

4.1. Комисия по етика.

(3).Педагогически специалисти:

1. Главен учител;

2. Старши учители ;

3. Учители;

4. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии”.

(4).Административен персонал

1. Главен счетоводител;

2. Завеждащ административна служба;

3. Технически изпълнител

(5).Помощно-обслужващ персонал

1. Чистачи;

2. Електромеханик;

3. Невъоръжена охрана

(6).Общата численост на персонала е обвързана с щатното разписание.

Чл. 8.(1).Лицата заети по трудово правоотношение в училището, като учители изпълняват функции на класни ръководители, ръководители на екипи по ключови компетентности, ръководители на извънкласни дейности и клубове по интереси и други в рамките на осем часовият работен ден.

(2).Всички други трудови задължения се изпълняват съгласно чл.110 от КТ – работа при същия работодател, извън трудовите правоотношения в извън работно време и се изпълняват и заплащат съгласно нормативната уредба в Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работната заплати на персонала в звенатаот системата на народната просвета и Вътрешните правила за работата заплата в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.

Чл. 9. Ръководството на училището съгласува училищната политика със социалните партньори.

Чл.10. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове на училището съгласно действащото законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Директор

Чл.11. (1).Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово се управлява и представлява от директор.

(2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция.

Чл. 12. (1). Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(2). Длъжността "директор" в училището се заема въз основа на конкурс.

(3). Директорът е педагогически специалист.

(4). Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация, заемат длъжности в системата на предучилищното и училищно образование и изпълняват функции, свързани с:

1. обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

2. управлението на детските градини, на училищата и на центровете за подкрепа за личностно развитие.

(5). Педагогически специалисти по ал. 4, т. 1 са учителите, възпитателите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт и ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“.

(7). Педагогически специалисти по ал. 4, т. 2 са директорите на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и заместник-директорите, които изпълняват норма на преподавателска работа.

(8).Функциите, правомощията, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(9). Директорът, като орган на управление и контрол на държавно училище, изпълнява своите функции като:

1. организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;

3. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованиетогр. Пловдив;

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;

5. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване държавния и допълнителния план-прием;

6. контролира дейности, свързани със задържането на децата и учениците от институцията, подлежащи на задължително обучение и с организирането и изпълнението на приема;

7. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и в Регионалния инспекторат по образованието в тридневен срок от овакантяването им;

11. организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;

13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, информира педагогическия съвет, социалните партньори и обществения съвет;

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;

19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;

22. представлява институцията пред органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищно образование.

(10). Директоръ на училищет е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

Чл.13. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление по образованието;

(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.

Заместник- директор  учебно – производствената дейност

Чл. 14. (1) При управлението и контрола на учебната и административно-стопанската дейност директорът се подпомага от заместник-директорa по учебно – производствената дейност.

(2). Функциите на заместник-директора по учебно – производствената дейност в училище се определят от директора.

(3). Заместник-директорита по учебно – производствената дейност, изпълняват норма за преподавателска работа.

(4). Заместник-директорите, които изпълняват норма за преподавателска работа, изпълняват и функциите заложени в Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(5) Заместник-директора учебно – производствената дейност изпълнява и други задължения, възложени от директора и произтичащи от спецификата на длъжността.

Чл. 15. (1). При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай от заместник-директора по учебно – производствената дейност, а при невъзможност и той да осъществи заместването - от определен със заповед педагогически специалист от Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово. Заповедта се издава от директора на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.

(2). Със заповедта за заместнване директорът може да делегира правомощия на заместник-директора по учебно – производствената дейност или педагогическия специалист, в определените в нормативен акт случаи.

(3). При отсъствието на директора за сро по – дълъг от 60 календарни дни, Началникът на регионалното управление на образованието, сключва трудов договор с лице, което да изпълнява временно длъжността „директор”.

Обществен съвет

Чл. 16.(1). С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контролна управлението му.

Чл. 17. (1). Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на  ученици от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово и представител на работодателите.

(2). Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. За представители на родителите могат да бъдат избирани:

 1. родители на ученици от училището;
 2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

(3). Представителят на работодателите се определя от областния управител на Област Пловдив по предложение на представителните организации на работодателите.

(4). Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(5). Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Чл. 18. (1). Не може да бъде член на обществения съвет лице,което е:

 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  1. член на настоятелството на училището;
 2. в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището или първостепенният разпоредител с бюджет.

(2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 19.(1). Броят на членовете на обществения съвет може да бъде5 или 7.

(2) Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора на училището.

(3) Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца или ученици от детската градина или училището.

Чл. 20. (1).В събранието и/или срещите на родителите може да участва с право наглас само един родител на дете или ученик.

(2). За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в училището, както и лице по чл. 17, ал. 2, т. 2 от този Правилник.

(3)Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед надиректора въз основа на протокола от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган и от областния управител. В заповедта се включват и резервните членове на обществения съвет.

(4). Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години.

(5). Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години.

(6). В едномесечен срок преди изтичане на срока по ал. 4 директорът организира конституирането на нов състав на обществения съвет.

Чл. 21. (1).Промяна в състава на обществения съвет преди изчитане на срока по чл.20, ал. 4от този Правилник се прави:

1. при отписване или завършване на ученика, чиито родител е член на обществения съвет;

2. след писмено заявление до директора на училището от представител на родителите;

3. след писмено уведомление от финансиращия орган или от областния управител за промяна на представителя;

 1. по инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл.

18, ал. 1 от този Правилник;

 1. при неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;
 2. по решение на събранието на родителите.
 3. . При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет от представителите на родителите, съставът се попълва от резервен член по поредността на заместване за срок до изтичането на срока по чл. 20, ал. 4 от този Правилник.
 4. При предсрочно прекратяване на правомощията на представител на финансиращия орган или на работодателите, съставът се попълва от посочения резервен член за срок до изтичането на срока по чл. 20, ал. 4 от този Правилник.
 5. При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член, директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на срока по чл. 20, ал. 4 от този Правилник.

Чл.22.Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

Чл.23. (1). С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет къмучилищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. Директорът на училището съответно председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените представители.

 1. . С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към детските градини участва представител на настоятелството. Председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определения представител.
 2. . В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани.

Чл.24.(1). Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2). Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3). При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл.25.(1). Общественият съвет в училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на  училището;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
  1. съгласува училищния учебен план;
 6. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 7. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
  1. дава становище по училищния план-прием;


 1. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 2. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните училища;
 3. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

(2). Общественият съвет дава становища по други въпроси по искане на директора, педагогическия съвет, регионалното управление на образованието – гр. Пловдив или Министерството на образованието и науката.

(3). При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(4). В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.

(5). Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на училището, прилага обяснителна записка с информация за:

 1. очакваните приходи и разходи по видове;
 2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
 1. списък на капиталовите разходи;
 2. разпределение на бюджета по дейности;
 3. основните ограничения при формирането на бюджета;
 4. размера на целевите средства по видове;
 5. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 6. размера на собствените приходи и остатък от предходни години – за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

(6). Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и намерило отражение в проекта на бюджет.

(7). Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.

Чл. 26. (1).Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходнатаучебна година, който се:

 1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;
 2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището.

(2). Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.

Чл. 27. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

Педагогически съвет

Чл. 28. (1).Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.


(5) Директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най – пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 29.(1).  Педагогическият съвет в училището:

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. приема правилник за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

13. определя ученически униформи;

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от ученицитеи предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

(2). Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват на интернет страницата на училището.

Комисия по управление на качеството.

Чл. 30. (1). Комисията за управление на качеството на образованието е помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията.

(2). Комисията по управление на качеството се състои от Председател и членове – от 3 до 7 члена с мандат до 3 години.

1. Председателят:

1.1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на комисията;

1.2. представлява комисията, там където е необходимо;

1.3. участва в срещи на ръководството, на които управлението на качеството е част от дневния ред;

1.4. председателства заседанията на комисията;

1.5. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняването на доказателствения материал до приключването на самооценяването и предаването в архива на училището.

2. Членовете на комисията:

2.1. разработват годишен план за действие на комисията за управление на качеството на образованието;

2.2. разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях;

2.3. разработват бланки за доказателствения материал – чек-листове, протоколи, справки, въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването;

2.4. провеждат процедурите по самооценяване;

2.5. събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал;

2.6. разработват материали за проучвания, вкл. онлайн и провеждането им;

2.7. предлагат теми за обучение на учителите и служителите във връзка със самооценяването;

2.8. разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада;

2.9. анализират получените данни и идентифицират областите, нуждаещи се от подобряване на качеството;

2.10. разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището приоритети за следващото самооценяване.

(3). Съставът, структурата и функциите на комисията по управление на качеството се приемат от педагогическия съвет по предложение на директора.

(4). Комисията се свиква и заседава веднъж в годината и при необходимост.

(5).Приема свой Правилник. Правилникът се утвърждава със заповед на директора.

Чл. 31. (1). Комисията има следните задължения:

 1. да определи процедурите по самооценяване, които ще се ползват и ги документира;
 2. да определи формата и съдържанието на доказателствения материал- чек-листа, протоколи, въпросници, анкети и др., да проведе проучвания, във връзка с установяване качеството на обучение и образование;
 3. да разработи формати за проучвания;

4. да проведе процедурите по самооценяване;

5. да осигури и класифицира доказателствен материал - набирането на надеждни, проверими и достоверни данни;

6. да оцени равнищата на показателите;

7. да изготви доклад с резултатите от самооценяването;

8. да анализира получените данни и идентифицира областите, нуждаещи се от подобряване на качеството;

9. да предложи на ръководството на училището мерки и дейности за подобряване на качеството на дефинираните области;

10. да предложи на директора на училището план за обучение на учителите и служителите във връзка със самооценяването.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА:  ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ

Общо събрание

Чл. 32. (1). Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището.

(2).Ред за работа на общото събрание. Общото събрание на работниците и служителите само определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите.

(3).Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите.

(4).Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено друго.

Училищно настоятелство.

Чл. 33. (1). Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната институция.

(2). Към училището може да се създава само едно настоятелство.

(3) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

(4). Настоятелството се запознава със Стратегията за развитие на училището и съдейства за постигане на стратегическата и оперативни цели през четири годишния период на реализиране на дейностите в Стратегията.

Чл. 34. (1). Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на родители, учители или общественици.

(2). Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Чл. 35. (1). Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

(2). Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

(3). Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Чл. 36. За постигане на целите си настоятелствата:

1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им разходване;

2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;

3. съдействат за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

6. организират обществеността за подпомагане на училището;

7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на училищното образование.

Ученически съвет

Чл. 37. (1). Ученическият съвет в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо георгиеви“ – гр. Карлово е форма на ученическото самоуправление на ниво училище чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището.

(2). Ученическият съвет има свои представители и ниво паралелка в училището, която съдейства за даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас;

(3) Съставът на ученическия съвет се определя от неговите участници в зависимост от броя на учениците в училище.

(4) Функциите и дейността на ученическия съвет се определят с правилника на училището по предложение на учениците.

Чл. 38. Представителите на ученическия съвет участват с право на съвещателен глас в:

1. Заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

2. работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители на ученическото самоуправление;

Родителски съвети

Чл. 39. (1).Родителският съвет се състои от представители на родителите по класове.

(2).Срещите на родителския съвет се провеждат при възникнала необходимост за съдействие на класния ръководител.

(3).Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения съвет, са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, които са свързани с образованието, възпитанието и социализацията на техните деца, ориентирани към интереса и към мотивацията им, към възрастовите и социалните промени в живота им, както и към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика;

(4).Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения съвет информират родителите от техните класове за резултатите от заседанията на училищното настоятелство и обществения съвет и взетите решения.

ГЛАВА ПЕТА: ПОМОЩНО – КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ

Комисия по етика.

Чл. 40. Комисия по етика се създава като помощно-консултативен орган към Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово по предложение на директора и след гласуване от педагогическия съвет за срок от 4 години. Утвърждава се със заповед на директора.

Чл.41. Предмет на дейността на Комисията са междуличностните и междугрупови отношения, възникващи в процеса на реализацията на служебните задължения на членовете на колектива на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово, които са в противоречие с общоприетите.

Чл. 42. Комисията по етика дава становища по нарушение на етичните правила, свързани и с организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес, трудовата дисциплина и нарушаване на общоприетите правила и норми в хода на междуличностното общуване.

Чл. 43. За работата на комисията се създават Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс

Чл. 44. Комисията се състои от 5 члена и в нея се включват представители на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал.

Чл. 45. Комисията заседава при необходимост /до три дни от постъпване на сигнала/, но поне веднъж на тримесечие.

Чл. 46. Директорът на училището и Комисията по етика имат задължението да се предприемат превантивни мерки и да се провежда целенасочен процес от превантивни и корективни мерки с ученици, учители и служители към спазване на етичните норми и добро поведение, както и недопускане на нарушения с огледутвърждаване авторитета на училището като модерна, спокойна, сигурна, хуманна и толерантна образователна институция.

Чл. 47. Сигналите за нарушенията се приемат от ЗАС и се регистрират във входящия дневник – регистър.

Чл. 48. Регистрираните сигнали се разглеждат от комисията по етика в училището на нейни заседания, за които се води протокол.

Чл. 49.Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 1.

Чл. 50. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен срок от постъпването му.

Чл. 51. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и разговор със свидетели на нарушението.

Чл. 52. При невъзможност обстоятелствата, свързани с подадения сигнал да се изяснят на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.

Чл. 53. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения преписката се докладва на директора за вземане на дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

Чл. 54. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомява Председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.

Чл. 55. За работата на Комисията се информират работниците и служителите в училището, като се отчита намаляването или нарастването на проблемите, касаещи нарушенията на Етичния кодекс и се предприемат последващи действия с цел недопускане на други такива.

Чл. 56. При докладите на Комисията не се допуска унижаване на личното достойнство на служителите .

Чл. 57. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с Етичния кодекс.

ГЛАВА ШЕСТА: УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Ученици

Чл. 58. (1) Учениците имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират професията;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11. чрез формиране на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план;

12. Да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2). Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

(3). Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 59. (1). Учениците имат следните задължения:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. да носят отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. да спазват правилника за дейността на училището;

11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

(2). Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други права и задължения за учениците, доколкото те не противоречат на законите в Република България.

Чл. 60. (1). Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2). Ученик се отписва от училището, когато:

1. се премества в друго училище;

2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3). В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието – гр. Пловдив и органите за закрила на детето.

ГЛАВА СЕДМА: ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 61. (1).Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

(2). Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и включват:

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;

3. партньорство с родителите;

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

Чл. 62. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и включват:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;

3. консултиране на детето или ученика с психолог;

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;

5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

7. участие на ученика в дейности в полза на класа или училището;

8. други дейности, определени с правилника за дейността на училището.

(2). Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 7 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 63. (1). Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

1. работа с ученик по конкретен случай;

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;

5. ресурсно подпомагане.

(2). Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици:

1. със специални образователни потребности;

2. в риск;

3. с изявени дарби;

4. с хронични заболявания.

(3). Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. Планът за подкрепа за учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.

(4). Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.

Чл.64. (1). Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището.

(2). Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.

(3). Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.

(4). В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог. В екипа може да се включват и други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

(5). Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 65. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:

 1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
 2. извършва оценка на индивидуалните потребности на  ученика;

3. изготвя и реализира план за подкрепа;

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;

5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 66. (1). Директорът на училището подава заявление до регионалния център за подкрепа на личностното развитие за извършване оценка наиндивидуалните потребностиот допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип по чл. 188 от ЗПУО, и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа

(2). Методическата подкрепа може да се предоставя от екипи на училището, от центрове за подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на приобщаващото образование, както и от висши училища, в зависимост от конкретните потребности.

Чл. 67. Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

ГЛАВА ОСМА: САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 68. (1). За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка в същото училище;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

(2). Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(3). Когато ученик се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на Правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието му за отстраняването му;

(4). Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(5). За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

Чл. 69. (1). Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато това налага промяна на  професията/ специалността.

(2). Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(3). Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.

(4). Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 70. (1). За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 67, ал. 1. от този Правилник. Мерките по чл. 67, ал. 2 и 3 от този Правилниксе налагат независимо от санкциите по чл. 68, ал. 1.от този Правилник.

(2). Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 71. (1). Санкциите са срочни.

(2). Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3). Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 72. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора  по предложение на педагогическия съвет.

(2). Мярката по чл. 68, ал. 3 от този Правилник се налага със заповед на директора. 

Чл. 73. (1). За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 68, ал. 1 от този Правилник директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 68, ал. 1, т. 3 - 5 от този Правилник и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2). В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3). Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(4). Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5). Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 68 от този Правилниксе определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 74. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 73 от този Правилник.

(2). В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3). Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на регионалното управление на образованието.

(4). Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

(5). Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 75. (1). Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика.

(2). Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3). Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

(4). При налагане на мярката по чл. 68, ал. 2 от този Правилник ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

Чл. 76. За неизпълнение задълженията си по този правилник на учениците се налагат следните санкции: 

(1).  Забележка.

Санкцията „Забележка” се налага на ученик, допуснал  до 12 неизвинени отсъствия или за нарушения от Правилника на училището. Санкцията“Забележка” се налага със заповед на директора на гимназията след писмен доклад на класния ръководител или преподавател.

(2).  Предупреждение за преместване в друго училище.

Санкцията „Предупреждение за преместване в друго училище” се налага на ученик, допуснал от 13 до 24 неизвинени отсъствия или за нарушения на Правилника на училището.

(3).  Преместване в друго училище.

Санкцията „Преместване в друго училище” – за ученици, навършили 16-годишна възраст за направени над 25 неизвинени отсъствия и/или системно и грубо нарушение на Правилника на училището.

(4).         Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 годишна възраст и ученици от ХІІ клас за направени над 25 неизвинени отсъствия и/или системно и грубо нарушение на Правилника на училището.

(5). Санкциите по ал.2, ал.3 и ал. 4 се налагат със заповед на Директора на гимназията по предложение на ПС при допуснати определен брой неизвинени отсъствия или при извършени от учениците нарушения (взема се предвид степента на нарушението) и важат за текущата учебна година.

Чл. 77. (1). Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. 

(2). Заличаването се отбелязва в ученическата книжка, личния картон на ученика и в дневника на класа.

ГЛАВА ДЕВЕТА: РОДИТЕЛИ

Чл. 78. (1). Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2). Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция.

(3). Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите.

Чл. 79. Родителите имат следните права:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет училището;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

Чл. 80. (1). Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;

2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето си в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето им;

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6. да участват в родителските срещи;

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

ГЛАВА ДЕСЕТА: УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 81. (1). Учителите, директорите, както и заместник-директора по учебно – производствената дейност, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

(2). Педагогически специалисти е и ръководителят на направление "Информационни и комуникационни технологии".

(3). Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:

1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

2. по управлението на институциите по ал. 1.

Чл. 82. (1). Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил.

(2). Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.

Чл. 83. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

(2). За заемане на длъжността "директор" на училище е необходим не по-малко от 5 години учителски стаж.

(3). Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от:

1. граждани на други държави членки;

2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;

3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;

4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

(5). Учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация "учител".

(6). Професионалната квалификация "учител" се придобива в системата на висшето образование:

1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;

2. след дипломирането - чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство.

(7). Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация "учител" се определят с наредба на Министерския съвет.

(8). Учителска длъжност по учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, може да се заема и от лица без висше образование и без професионална квалификация "учител", ако те са придобили съответната професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

(9). Учителска длъжност по учебен предмет Чужд език, с изключение на английски, испански, италиански, немски, руски и френски език, може да се заема и от лица със завършено висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация "учител".

(10). В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация "учител", училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.

Чл. 84. (1) В училището се провежда практическа подготовка на:

1. студенти, които се обучават за придобиване на степен на висше образование в професионално направление, съответно на длъжностите на педагогическите специалисти;

2. лицата, които са придобили степен на висше образование и се обучават за придобиване на професионална квалификация "учител".

(2) Лицата по ал. 1, които самостоятелно участват в образователния процес под ръководството на учител-наставник, са стажант-учители.

(3) За организирането и провеждането на практическата подготовка по ал. 1 се сключва договор междуучилището и висшето училище.

Чл. 85. (1). Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. е лишено от право да упражнява професията;

3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

(2). Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

(3). При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.

(4). Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в училище.

Чл. 86. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на училището .

Чл. 87. Началникът на регионалното управление на образованието сключва и прекратява трудовите договори с директора на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово.

Права и задължения

Чл. 88. (1). Педагогическите специалисти имат следните права:

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този Правилник;

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5. да повишават квалификацията си;

6. да бъдат поощрявани и награждавани.

7. да оценяват и избират учебниците и учебните помагала, по учебния предмет или модул, по който преподават, съгласно процедурата в Наредба№ 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала:

Чл. 89.(1). Длъжността „учител“ включва следните функции:

1. планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните особености и специални образователни потребности на учениците, както и на възможностите за развитието им;

2. организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на  на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците, така и между самите ученици;

3. оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности;

4. сътрудничество и екипна работа с други педагогическите специалисти и взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на учениците;

5. контролиране и отчитане участието на учениците в образователния процес и своевременно информиране на родителите за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

6. отговорност за живота и здравето на учениците, с които работят както по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на организираните от тях допълнителни дейности или занимания по интереси;

10. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията като квестори, оценители, консултанти и други;

11. участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

Чл. 90. (1). Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо георгиеви“ – гр. Карлово и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(2). На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

(3). При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти и главният счетоводител от Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на училището.

(4). При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в училището, се изплаща по-голям размер наобезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ – в размер на 10 брутни работни заплати.

(5). Освен в случаите, определени в този правилник, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(6). Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.

(7). В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици и че това не са били ученици, с които педагогическият специалист е работил в  училището в същия период.

(8). При подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА: ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРА И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.

Чл. 91. (1). Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

(2). Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово се осъществяват на училищно ниво.

(3). Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците.

(4). Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Чл. 92. (1). Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава.

(2). Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(3). Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.

(4). Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 3.

(5). Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 93. (1). Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.

(2). Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

Чл. 94. (1). Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.

(2). Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.

Чл. 95. (1). Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално – квалификационни степени.

(2). По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.

(3). Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" и имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка.

(4). Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването им се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.

Чл. 96. (1).  Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците.

(2). Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

(3). Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА: КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 97. (1). Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

(2). Учителските длъжности са:

1. учител;

2. старши учител;

3. главен учител;

(3). Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване навтора и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

(4).   Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

(5). По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.

(6). Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване на степените по ал. 3, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 98. (1). Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището, а за директорите - и на управленската им компетентност.

(2). Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:

1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието, както и родител от обществения съвет - при атестиране на директорите;

2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет - при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.

(3). В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(4). Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(5). Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист.

(6). При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната комисия:

1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка;

2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист;

3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа;

4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа подкрепа.

(7). В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.

(8). Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

(9). При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА: КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Чл. 99. (1).Класният ръководител е длъжен:

1. Да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се отнасят до поверената му паралелка.

2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове - правилника за устройството и дейността на училището, инструктажи, заповедите на директора и други.

3. Да се осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

4. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа с тях.

5. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката.

6. Да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки и бележника за кореспонденция.

7. Задължително да уведомява родителите след направени неизвинени отсъствия от страна на ученика, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки по този правилник.

8.  Да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си.

9. Да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в Наредбата № 8 от 11.08.2016 г. за информация и документите в системата на предучилищното и училищното образование и в края на учебната година да я предаде на директора.

9.1.Ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година.

9.2. Ученическа книжка – оформена със снимка, адрес, подпис на родител/ настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; отзиви и информация относно ученика; права и задължения на ученика.

9.3. Да води дневника на класа съгласно изискванията на Наредбата № 8 от 11.08.2016 г. за информация и документите в системата на предучилищното и училищното образование, като отразява в него: списъка на учителите по отделните предмети/ модули; седмичното разписание на учебните часове; срещи с родители; график на контролните и класните работи; резултати от обучението; наложени и отменени наказания, индивидуална работа, обща подкрепа за личностно развитие;

Изписва учебните предмети за седмицата и деня и следи за попълването на темите от учителите, отсъствията, техния подпис и останалите графи за попълване от тях;

9.4. Оформя и води личните картони/ личните образователни дела на учениците като вписва резултатите от обучението на всеки ученик:

- Данни за ученика; снимка; документи за постъпване;форма на обучение; професия, специалност, данни за издадени документи;

- Резултати от обучението по учебни години и учебни предмети/модули по вид подготовка; отсъствия; резултати от приравнителни изпити; резултати от изпити за промяна на оценката; резултати от национално външно оценяване/ държавни зрелостни изпити и държавен изпит за професионална квалификация.

9.5.  Води и други документи, съгласно Приложение № 4 от Наредбата № 8 от 11.08.2016 г. за информация и документите в системата на предучилищното и училищното образование, издадени на ученика - за всеки документ:

- вид на документа

- актуални лични данни към датата на издаване на документа

- номер/серия и фабричен номер (ако е приложимо)

- регистрационен номер и дата на издаване

- дата на получаване

9.6.Отразява подкрепата за личностно развитие на децата и учениците:

9.6.1. Обща подкрепа за личностно развитие.

9.6.2. Допълнителна подкрепа за личностно развитиена ученик: със специални образователни потребности/в риск/с изявени дарби/с хронични заболявания;

9.6.3. Други данни за ученика.

10. Бележник за кореспонденция - текуща информация за: личностното развитие, процеса на обучение и постигнатите резултати от ученика.

11. Дасъхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други оправдателни документи и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа

12. До 5-то число от всеки месец подава в канцеларията на училището доклад за учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия за предходния месец, с цел спиране на детските добавки от Дирекция „Социално подпомагане“, като преди това е уведомил писмено родителите им.

13. Да реализира постоянна връзка с родители и социалната система. Организира изпълнението на решенията на Педагогическия съвет. Училищното настоятелство, ученическия съвет  и училищното ръководство.

14. Да запознава родителите с Правилника за дейността на училището, Училищните учебните планове по съответните професии и нормативните актове със задължителен характер срещу подпис;

15. Да провежда начален и периодичен инструктаж и го регистрира според изискванията.

16. Да организира застраховането на учениците.

17. Да осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая

18. При възникнала конфликтна ситуация – предприема мерки за разрешаване на конфликти по плана от Стратегията на училището:

А. Между ученици:

Търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум.

При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището.

Б. Между ученици и учител: Запознава училищното ръководство

Чл. 100. Класният ръководител има право:

1. Да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка.

2. Да разрешава на учениците от паралелката да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни за учебната година.

3. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до учебно-възпитателната работа в класа.

4. Да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.

Чл. 101. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от класа и отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях, организира адекватни възпитателни дейности;

2. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага в допълнителен час по график утвърден от директор;

3. Да предлага налагане на санкции:

3.1. на ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците.

3.2. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

3.3. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

4. При налагане на санкция:

4.1. Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

4.2. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

4.3. Спазва изцяло процедурата по налагане на санкции, заложена в ЗПУО.

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСТА: ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

Чл. 102. (1). Дежурството в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово се осъществява по графици от дежурни учители.

(2). Графиците се утвърждават от директота със заповед в началото на I – ви и II – ри учебен срок.

        (3). Промени в графиците на дежурните учители се прави само със заповед на директора.

Чл. 103. Дежурните  учители имат следните задължения:

 1. Дежурят по график по чл. 102, ал. 1 от настоящия правилник.
 2. Осигуряват реда и опазване на материалната база на територията на училището, за която отговарят в момента на дежурството.
 3. Дежурният учител контролира поведението на учениците през междучасията.
 4. Дежурният учител е длъжен да осигурява опазването живота и здравето на учениците в определените им за дежурството район, като не допускат учениците да се надвесват от прозорците на училищната сграда, сбивания и други насилствени и агресивни действия на едни ученици срещу други, тичания и вдигане на шум и други опасни за живота и здравето им действия.
 5. Дежурният учител не допуска внасянето в класните стаи на закуски както и замърсяване на коридорите.
 6. Предотвратяват и прекратяват възникнали конфликти между учениците.
 7. Докладват на ЗДУПД или Директор за установени повреди  на материалната база през време на дежурството им.
 8. При констатиране на по – сериозни нарушения на реда в училището от страна на учениците, установяват виновните и при необходимост сигнализират ЗДУПД и класния ръководител.
 9. При заболяване  или отсъствие по уважителни  причини на дежурен учител, той  бива заместен от друг със заповед на директора.
 10. Да придружава посетителите на училището до мястото на тяхното посещение, както и след това до изхода на училището, след като е установена тяхната самоличност и ангажираност от охраната на училището.
 11. Да информират Директора или ЗДУПД, ако открият безстопанствен багаж (торби, куфарчета, пакети и др.).
 12. Да информират Директора или ЗДУПД, ако забележат лица, които безцелно се движат в сградите и двора на училището, проявяващи интерес към вентилационните шахти и други части на сградата на училището.
 13.  Дежурният учител след края на своето дежурство, отразява състоянието на материалната база и наличие на проблеми при изпълняване на задълженията си в  Книгата за отчитане на дежурството.

Чл. 104. Дежурните учители носят отговорност за виновно неизпълнение на задълженията си, конкретизирани в изградените с този правилник ред и дисциплина и за допуснати нарушения, отнасящи се до опазване на училищната дисциплина и ред, живота и здравето на учениците, както и училищното имущество в определения им с график район за дежурство.

Чл. 105. Дежурният учител носи отличителен знак – Бадж с надпис „Дежурен учител“.

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА: НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Раздел І – АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Главен счетоводител.

Чл. 106. (1). Основни задължения на главния счетоводител.

1.           Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финасово – счетоводната дейност на учебното заведение;

2.           Подпомага директора при осъществяване на неговите правомощия във финансово – счетоводната и икономическата дейност;

3.           Предлага за награждаване и за налагане на дисциплинарни наказания на подчинените му служители;

4.           Ръководи планирането на финансовата дейност и участва при разработването на делегирания бюджет на училището;

5.           Подписва трудовите книжки на работниците и служителите при прекратяване на трудовите правоотношения;

6.           Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред;

7.           Съставя и подписва месечни, тримесечни и годишни финансово – счетоводни отчети;

8.           Представя информация на директора, необходима за сключването на граждански договори;

9.           Пази в тайна поверителни сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;

10.         Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.

11.         Отговаря и следи за своевременното отчитане на паричните средства и стоково – материалните ценности;

12.         Своевременно, в определените срокове и графиците, осчетоводява документите по съответните сметки;

13.         Съставя извлечения и оборотни ведомости;

14.         Извършва инвентаризация и съставя сравнителни ведомости за установяване на резултатите от тях;

15.         Организира и контролира съхраняването на финансово – счетоводните документи.

(2). Основни отговорности на главния счетоводител.

1. Отговорност за спазване основните счетоводни принципи.

2. Отговорност за съхраняването счетоводната информация.

3. Отговорност за качеството на извършената работа.

4. Отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични средства.

5. Отговорност за правилното ползване на фискалното устройство и счетоводния софтуер.

Завеждащ административна служба

Чл. 107.Основни задължения на завеждащия административна служба:

 1. Получава информация от директора и я свежда до знанието на ЗДУПД, гл. счетоводител, учители и непедагогически персонал;
 2. Организира приемането на посетители, подготовката и провеждането на делови срещи, приема, записва и докладва телефонни разговори, в отсъствието на директора;
 3. Води протоколи от съвещанията;
 4. Води деловодство в рамките на компетенциите си;
 5. Печати и размножава заповедите за назначаване, предупреждение за прекратяване и прекратяване на трудовите правоотношения с учители и непедагогическия персонал и ги регистрира в НОИ;
 6. Води табели за присъствие;
 7. Съхранява и организира отпечатването на протоколи, решения и други материали от оперативки, съвещания;
 8. Осъществява телефонна връзка, записва и предава изпратени съобщения, приема факсове;
 9. Оформя и актуализира трудовите книжки на служителите;
 10. Оформя, актуализира и съхранява личните дела на служителите;
 11. Изготвя заповедите, издадени от директора; води и съхранява книгата за регистриране на заповедите на директора;
 12. Изготвя и оформя изходящата кореспонденция на училището;
 13. Обработва входящата кореспонденция на училището;
 14. Предава получената кореспонденция по назначение;
 15. Подготвя проектите на трудовите договори и допълнителни споразумения към тях на служителите;
 16. Попълва различни формуляри и документи;
 17. Извършва изчислителни, графически и машинописни работи;
 18. Организира размножаването на материали;
 19. Проверява сайта на РУО – гр. Пловдив – www.ruobg.com , раздел „За директора“ и свежда информацията до директора.

Технически изпълнител

Чл. 108. Основни задължения на техническия изпълнител

1.           Получава постъпваща информация за учениците от класните ръководители, учителите и ръководството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от директор и ЗДУПД;

2.           Контролира сроковете на изпълнение на материалите предадени от учителите, определени от директор и ЗДУПД /справки за отсъствията и движението на учениците/;

3.           Подготвя списъци от приема на учениците;

4.           Обработва и изпраща по интернет справката за отсъствията на учениците и учителите;

5.           Подготвя протоколите за всички изпити в училище и прилежащите заповеди;

6.           Архивира всички материали от всички изпити;

7.           Подготвя и разпечатва  дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация, сканира и ги изпраща на МОН по електронна поща;

8.           Отговаря за архива на училището;

9.           Съхранява личните дела на учениците и дневниците на класовете. Предава и приема от класните ръководители и учителите учебната документация;

10.         Приема докладни записки от учителите и ги предава на ръководството на училището;

11.         Печати заповеди за наказания на учениците;

12.         Следи движението на учениците;

13.         Издава служебни бележки на учениците;

14.         Предава и получава информация по електронната поща, ореганизира телефонните разговори на директора, приема и изпраща материали и факсове, обработва и систематизра получената информация и я докладва на директора;

15.         Приема и предава документи за подпис от директора и лични заявления от учениците;

16.         Пише на машина или компютър и организира отпечатване и размножаване на материалите;

17.         Води картотека по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното съхранение;

18.         Проверява сайта на РУО – гр. Пловдив – www.ruobg.com , раздел „За директора“ и свежда информацията до директора.

19.         Изпълнява и други конкретни задачи свързани с длъжността.

Раздел ІI – ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Електромеханик

Чл. 109. Основни задължения на електромеханика:

1.         Познаване и обслужване на поверените му устройства;

2.         Следи работата на устроствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план – график;

3.         Локализира и отстранява възникнали повреди и апаратури;

4.         При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването и;

5.         Уведомява ЗДУПД при невъзможност самостоятелно да отстрани възникналата повреда;

6.         Прави писмен доклад до ЗДУПД или директор в случай на констатирани неправомерни действия при експлоатация от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби;

7.         Проверява наличието и редовността на пломбите на съответната апаратура и части от поверените му съоръжения и пломбира същите след извършване на ремонт и профилактика;

8.         Съхранява техническата документация и монтажни схем на обслужваните от него устройства и отразява извършените изменения в тях;

9.         Информира ЗДУПД за местонахождението си и работата, която извършва в рамките на работното си време;

10.       Прави необходимите вписвания в книгата за състоянието на съоръженията по образец;

11.       Присъства при извършването на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения, дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения;

12.       Участва в инструктажа по техника на безопасност.

Чистачи

Чл. 110. Основни задължения на чистачите:

1.         Спазват всички санитарни изисквания;

2.         Всяка сутрин проветряват учебните помещения и забърсват чиновете и бюрата с дезинфекциращ препарат;

3.         Извършват почистване на работни, производствени, битови и сервизни помещения;

4.         Не започват чистене на класни стаи до приключване на всички учебни занятия;

5.         Ежедневно, след приключване на учебните занятия проветряват, измитат и измиват класните стаи, като транспортират до съответните места отпадъците;

6.         Докладват на дежурния учител, директор или ЗДУПД за констатирани нарушения и забравени в учебните помещения вещи;

7.         Правят основно почистване в края на всяка седмица, а през ваканциите и преди началото на учебната година цялостно измиване, включително и на прозорците.

8.         Дежурят когато се налага и в почивните дни по предварително приет график и спазване на разпоредбите на КТ за полагане на извънреден труд;

9.         Носи до обществени организации, училища, фирми и други документи по нареждане на ЗДУПД и директора;

10.       Получава и зарежда с необходимите санитарно – хигиенни средства сервизните помещения.

ГЛАВАШЕСТНАДЕСЕТА: УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 111. Училището осигурява училищно образованиепо смисъла на чл. 73. (1)  от ЗПУО в една степени –  средна.

(1) Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва:

1. първи гимназиален - от VIII до Х клас включително;

2. втори гимназиален - от ХI до ХII клас включително.

(2). Според подготовката Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово осигурява професионално училищното образование.

(3). Професионалното образование се осъществява в средната степен - в първи и във втори гимназиален етап, чрез общообразователната и професионалната подготовка. То може да се допълва и чрез разширената подготовка.

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА: УЧЕБЕН ПЛАН

Чл. 112 (1). Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка.

(2). Структурата на учебния план обхваща три раздела:

1. раздел А - задължителни учебни часове;

2. раздел Б - избираеми учебни часове;

3. раздел В - факултативни учебни часове.

(3). В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователната подготовка;

(4.) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка, профилираната подготовка

Чл. 113.Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово  работи по рамкови учебни планове за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език; Рамков учебен план за професионално образование с разширено изучаване на чужд език и Рамков учебен план за професионално образование в задочна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Чл. 114.(1). Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 от ЗПУО в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.

(2). Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

Чл.115.(1). Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово въз основа на съответния рамков или типов учебен план разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите си.

(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

Чл. 116. (1). Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в същото училище.

(2). Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.

Чл. 117.(1). Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна, вечерна, задочна, комбинирана, дистанционна форма на обучение, в зависимост от броя им, се организират в паралелки или групи.

(2). Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност.

(3). Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.

ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА:ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел I:  Учебно и неучебно време.

Учебна година

Чл. 118.(1). Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време.

(2). Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

Учебно и неучебно време

Чл. 119. (1). Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелнатаи задочната форми на обучения, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2). Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити за учениците, които се подготвят самостоятелно за тях.

(3). Изпитите за самостоятелна форма на обучение са организират в сесии по график, утвърден със заповед на директора.

(4).Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Чл. 120.(1) Учебната година включва два учебни срока.

(2) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

(3) Продължителността на втория срок се определя със заповедта на министъра на образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Чл. 121. (1). Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

(2). В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

Чл. 122. (1). Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.

(2). Учебният ден за учениците от дневна форма на обучение започва в 8,00 часа и приключва според седмичното разписание на часовете, но не по-късно от 17.00 часа.

(3). Началото и краят на учебния ден за Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово се определя със заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година. 

Чл. 123. (1). Продължителността на учебния час е както следва:

1. четеридесет и пет минути за часовете по теория за учениците от дневна форма на обучение;

2. четиридесет минути за часовете по теория за учениците от вечерна и задочна форма на обучение;

3. четиридесет и пет минути за часовете по учебна и лабораторна практика;

4. Шестдесет минути за часовете по производствена практика;

5. Четиридесет и пет за часа на класа и часа за спортни дейности.

Чл. 124. (1). При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл. 121 от този правилникможе да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.

(2). В случаите по ал. 1 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието гр. Пловдив до края на учебния ден, за който се отнасянамалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици.

Чл. 125. (1). След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците.

(2) Почивките между учебните часове в училищетое от 10 минути.

(3) След втори учебен час почивка е от 20 минути.

(4) Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по решение на педагогическия съвет на училището по:

1. учебна и производствена практика в паралелките за придобиване на професионална квалификация, но не повече от три последователни учебни часа;

 1.   разширена, допълнителна и профилирана подготовка в гимназиална степен, но не повече от два последователни учебни часа;
 2. часовете по чл. 92, ал. 1 на ЗПУО;

Чл. 126.Дневно разписание на учебните часове.

 1. Дневна форма на обучение

1        час – 08.00 часа – 08.45 часа;

2        час – 08.55 часа – 09.40 часа;

3        час – 10.00 часа – 10.45 часа

4        час – 10.55 часа – 11.40 часа

5        час – 11.50 часа – 12.35 часа

6        час – 12.45 часа – 13.30 часа

7        час – 13.40 часа – 14.25 часа

 1. Задочна форма на обучние

1    час – 16.30 часа – 17.10 часа;

2     час – 17.15 часа – 17.55 часа;

3     час – 18.00 часа – 18.40 часа

4     час – 18.45 часа – 19.25 часа

5     час – 19.30 часа – 20.10 часа

Чл. 127.(1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.

(2). Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

(3). В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часът на класа.

(4). Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите и спортната база в училището.

Чл. 128. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието гр. Пловдив във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи.

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

Чл. 129. Неучебното време включва:

1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда;

2. ваканциите;

3. обявените за неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.

Чл. 130. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна ваканция, определени за всяка учебна година със заповед на Министъра на образованието и науката.

Чл. 131.(1).По време на учебната година в зависимост от темите в учебнотосъдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви, като редът и начинът за тяхното организиране се определят в правилника за дейността на училището, както и да участват в различни организирани прояви или изяви, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, съобразно личните си предпочитания и възможностите.

 1. .За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.
 2. .За всяка организирана проява, изява или мероприятие, която не е предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на началника на регионалното управление по образованието, която задължително съдържа и информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците.

(4).Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от представяне на информацията по ал. 3 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО – гр. Пловдив.

Раздел II: Организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности

Чл. 132. (1). Педагогическият съвет на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово избира за всяка учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, съобразно възможностите на училището.

(2). Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за избор на спортните дейности за следващата учебна година от определените по ал. 1.

(3). Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление до директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през учебна година при записването им в училището.

(4). Въз основа на избраните спортни дейност учениците могат да се разпределят и в групи.

(5). Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за съответния клас.

(6). Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната година.

(6). Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт.

(7). При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година директорът определя със заповед учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи.

(8). Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни.

Чл.133. Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях.

ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА:  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 134.(1). Училищното обучение в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово се осъществява в дневна, вечерна, задочна и самостоятелна форми на обучения и при необходимост от индивидуална форма на обучение.

(2). Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се публикуват на интернет страница на училището.

(3). Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от педагогическия съвет на училището.

Чл. 135.(1). Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

(2). Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО;

6. ученик със специални образователни потребности.

 1. Учениците се записват в дневна форма на обучение по реда на училищния прием или по реда на държавния и допълнителния план-прием, а в задочна форма и обучение – по реда на държавния и допълнителния план-прием.
 2. .За записване в самостоятелна или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

(5). За записване на ученика в даден клас  директорът на училището издава заповед.

Чл. 136.(1) Ученици, които се обучават в дневна, задочна, индивидуална, самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:

1. от дневна, вечерна и задочна в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в комбинирана форма на обучение;

2. от вечерна и задочна в самостоятелна форма на обучение при разформироване на паралелка;

3 . от дневна във вечерна форма на обучение;

4. от комбинирана в дневна форма на обучение;

5. от индивидуална по чл. 36, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование,към дневна, вечерна, комбинирана и дистанционна форма на обучение.

(3). За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.

(4).Извън случаите по ал. 2 промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието гр. Пловдив по подадено заявление от родителя/настойника с изложени мотиви или по искане на директора на училището.

(5). Началникът на регионалното управление на образованието гр. Пловдив в 10-дневен срок уведомява писмено заявителите за своето решение.

Организация на формите на обучение

Чл. 137. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

 1. В дневната форма на обучение се включват и дейностите по провеждането на спортните дейности на открито и часа на класа.

Индивидуална форма на обучение

Чл. 138. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка, определени от държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО;

5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 от ЗПУО.

(3) Директорът на училището изготвя и утвърждава индивидуален учебен план, разработен по чл. 95 на ЗПУО и държавния образователен стандарт за учебния план.

(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4 както и условията и редът за утвърждаване се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.

(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка.

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 - и в център за подкрепа за личностно развитие.

(8) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното управление на образованието натериторията на областта, на която се намира болницата;

2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава - когато са в същото населено място, в което е болницата;

3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата.

(9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.

(10) За учениците по ал. 2, т. 1, 4 и 5 се осигурява текущо оценяване, а за тези по ал. 2, т. 2 и 3 могат да се организират и изпитни сесии съгласно държавния образователен стандарт за оценяването.

Задочна форма на обучение

Чл. 139. (1).Задочната форма на обучение се организира само за лица,навършили16 години, и включва учебни часове съгласно училищния учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за задочна форма на обучение, самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищният учебен план.

(2). Учебните часове по учебни предмети от училищния учебен план и изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в сесии.

Чл. 140. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

 Чл. 141. Учебните занятия се провеждат по седмично разписание утвърдено в началото на учебната година със заповед на директора в три сесии.

Чл. 142. Учениците, които се обучават в задочна форма на обучение, могат да променят формата си на обучение в началото на учебната година в срок до 10.09.Промяната на формата на обучение се допуска и през време на учебните занятия, когато се преминава в индивидуална и самостоятелна форма на обучение. За промяната на формата на обучение директорът издава заповед.

Чл. 143. Учениците, обучаващи се в задочна форма, при повтаряне на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка слаб 2  или на изпитите, на които не са се явили.

Чл. 144.(1)Ученикът завършва клас, ако по учебните предмети от ЗП, ЗИП, ЗПП има годишна оценка  най-малко среден 3.

(2) Ученик, който не се е явил на нито един изпит от редовните и поправителните сесии се счита за отпаднал от обучението, за което директорът на училището издава заповед.

(3) Учениците обучавани в задочна форма на обучение имат право да се явяват и на две поправителни сесии определени със заповед на директора.

(4) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на изпит, могат да се явят на изпит на допълнителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

Чл. 145. (1) Производствената практика в ХІ и ХІІ клас се провежда по график, утвърден от директора на училището,съобразноопределените в учебния план часове.

Чл.146.Учебнитечасовеза ЗИП серазпределят в училищнияучебенплан, споредброяпредвиденичасове в утвърденитеот МОН учебниплановезаобщообразователна и професионалнаподготовка, катосевзематпредвиджеланиятанаучениците. За предметите изучавани като ЗИП учениците подават заявления.

Чл.147.Факултативните учебни часове могатдасеизползватпожеланиенаученицитзаизучаваненаединилидваучебнипредмета.

Чл.148.Ученик в задочнаформа наобучение, койтоуспешно е завършилпоследенгимназиаленклас, имаправодасеявина ДЗИ и изпитизапридобиваненастепеннапрофесионалнаквалификация и/илиправоспособност. Всякастепеннапрофесионалнаквалификациясепридобиваследполаганена държавниизпитипо:

-теориянапрофесията/специалността

-практика по професията/специалността

Чл.149.Държавнитеизпитизапридобиванестепеннапрофесионалнаквалификациясепровеждатпонационалниизпитнипрограми, утвърдениотминистъранаобразованието и науката.

Чл.150.Съдържаниетонадокументите, удостоверяващизавършенопрофесионалнообразованиесеопределя с Наредбата№ 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърденаотминистъранаобразованието и науката.

Самостоятелна форма на обучение

Чл. 151. (1). Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2). Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

 1. .При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.
 2. .Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 135, ал. (4) от този правилник, може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.
 3. .Директорът утвърждава със заповед учениците в самостоятелна форма на обучение.

Чл. 152. (1) Учениците от самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на годишни оценки през две редовни и две поправителни сесии.

(5).Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да полагат изпити за следващ клас, само ако успешно са положели всички изпити предвидени за завършване на предходен клас, с изключение на случаито по чл. 153 от този правилник.

Чл. 153. (1). За лицата по чл. 151, ал. 2, т. 4 от този правилник се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 135, ал. 4 от този правилник.Те  полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(2). Редовните изпитни сесии за учениците по чл. 151, ал. 2, т. 2 от този правилник се организират в края на всеки учебен срок.

(3). За учениците по чл. 151, ал. 2, т. 2 от този правилник в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане, осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях.

(4). Учениците по чл. 151, ал. 2, т. 2 от този правилник, които не са положили успешно в рамките на една редовна сесия два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 154.(1). Ученик, който е започнал обучението си в училище в дневна форма по определена професия / специалност и премине в самостоятелна форма на обучение по същата професия / специалност, продължава обучението си по училищния учебен план, по който е започнал.

 1. Ученик от дневна форма на обучение може да премине в самостоятелна форма на обучение през учебната година, за което ученикът  подава заявление.
 2. (3). Учениците в самостоятелна форма на обучение, подават заявление до директора на училището, в което заявяват желанието си за обучение и посочват формата на обучение за съответната учебна година в срок до 05 септември, в противен случай обучението на ученика се счита за прекъснато.
 3. (4). Ученик, който не се е явил на нито един изпит от редовните и поправителните сесии се счита за отпаднал от обучението, за което директорът на училището издава заповед.
 4. (5). Ученик в самостоятелна форма на обучение, който успешно е завършил последен гимназиален клас има право да се яви на ДЗИ и изпит за придобиване на степен на професионална квалификация  и/или правоспособност при условията и по реда на провеждане на съответните изпити за учениците в дневна форма на обучение.
 5. При преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение, учениците полагат изпити за оформяне на годишна оценка по всички учебни предмети включени в училищния учебен план за самостоятелна форма на обучение за съответната специалност.
 6. (7) Ученици в самостоятелна форма на обучение провеждат производствена практика по условия, ред и график, определен със заповед на директора.
 7. (8) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на изпит, могат да се явят на изпит на допълнителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

Чл.155. Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО.

Чл.156. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

За насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;

2.Конспектите по всеки учебен предмет;

3.Наличните учебни материали в библиотеката на училището;

4. Уведомяването се осъществява чрез:

- Електронната поща;

- Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;

- Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;

- Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите;

ГЛАВА ДВАДЕСЕТА: ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО

Чл. 157. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката.

(2). Основните цели на оценяването са:

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

(3). Оценяване се извършва:

1. в процеса на обучение;

2. в края на клас или на етап от степен на образование;

3. при завършване на степен на образование

(4) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

(5) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на обучението.

(6) Оценяващият предварително запознава оценяваните със съдържанието, формата и конкретните правила, по които ще бъдат оценявани.

(7) В зависимост от целите на конкретното оценяване се определя подходът за тълкуване на резултатите, както следва:

1. Нормативен – сравняване на индивидуалните постижения на всеки ученик с постиженията на останалите ученици;

2. Критериален - измерване на степента на постигане на очакваните резултати,

3. смесен, като комбинация от т. 1 и т. 2.

Чл. 158. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.

(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка и/или с държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия и/или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.

(5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.

(6) Изпитите са:

1. приравнителни;

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;

3. за промяна на оценката;

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и/или с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;

6. държавни зрелостни.

Чл. 159. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

1. вътрешно - когато оценката се поставя от обучаващия учител;

2. външно - когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:

1. национално - обхваща ученици от един клас в цялата страна;

2. регионално - обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;

3. училищно - обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;

4. групово - обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;

5. индивидуално - за отделен ученик.

(3) В края на Х клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

(4) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност, прозрачност и ежегоден анализ на резултатите от националните външни оценявания, който се използва за разработване на политики и мерки за гарантиране на устойчиво повишаване на качеството на образованието.

(5) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 160. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.

(2) Оценките, които може да се поставят, са "отличен (6)", "много добър (5)", "добър (4)", "среден (3)", "слаб (2)".

(3) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2.

(5) Оценките от националното външно оценяване в края на Х клас, както и от държавните зрелостни изпити и от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация може да се изразяват само с количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 2.

Чл. 161.Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Текущи изпитвания

Чл. 162. (1). Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.

(2). В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.

(3). Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.

(4). Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.

(5). По производствена практика не се предвиждат текущи изпитвания.

Чл. 163. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва текущото изпитване по чл. 160, ал. 2 от настоящия Правилник.

Чл. 164. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата - индивидуални и групови.

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.

(3) При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания - писмено.

Чл. 165. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.

(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.

Чл. 166. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

(2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

(3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание.

(4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик.

Контролни и класни работа

Чл. 167. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

Чл. 168. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

(2) Класна работа се провежда по:

български език и литература и по математика - в прогимназиалния етап и в двата етапа на средната степен на образование;

чужди езици - в двата етапа на средната образователна степен

(3) Класната работа се провежда за един учебен час.

(4) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за придобиване на общообразователна подготовка се провежда в два слети часа.

Чл. 169. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи;

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(2) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

(3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители - родителите.

Чл. 170. (1). Изпитните материали за писмените текущи изпитвания,в т.ч.и закласните и контролните работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като очаквани резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет или модул за съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни познавателни равнища, балансирани с оглед на целта на изпитването.

 1. За извършване на практически изпитвания по учебна или производствена практика, с които се проверяват практическите умения на учениците, се разработват индивидуални и/или групови практически задания и се осигуряват работни места за всеки ученик със съответната техническа и технологична документация, техника, инструменти, уреди и материали, гарантиращи изпълнението на практическото задание и безопасната работа на учениците.
 2. В индивидуалните и/или в груповите практически задания, както и при работа по проекти и лабораторни упражнения се формулират критерии за оценяване в съответствие с утвърдените такива в националните изпитни програми за придобиване на степен на професионална квалификация.

Срочни, годишни и окончателни оценки

Чл 171.Срочната оценка се формира от учителя,като се отчитат компетентноститена ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната, професионалната и специализираната подготовка, и при вземане предвид на текущите оценки.

Чл. 172. Не се форми срочна оценка по Производствена практика.

Чл. 173. Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 161, ал. 1 от този Правилник поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 156, ал. 6, т. 2 от този Правилник.

Чл. 174. Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 163, ал. 1 от този Правилник. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

Чл. 175. Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.

Чл. 176.(1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната и професионалната подготовка.

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.

(3) По производствена практика се формира само годишна оценка въз основа на цялостното представяне на ученика в учебния процес.

(4) За резултатите от обучениетоот IV до XII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.

(5). Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна форма, по учебен предмет или модул, ако отсъствията на ученика от учебни часове през втория учебен срок надхвърлят 25% от учебните часове по съответния предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка, и това не позволява да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 163, ал. 1 от този Правилник. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 158, ал. 6, т. 2 от този Правилник.

(6). За резултатите от обучението по производствена практика годишната оценка се поставя от учителя-ръководител.

(7) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт  за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

(8) Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебния предмет е изучаван.

Чл.177. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

(2). Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:

1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;

2. до една седмица след провеждане на изпитването - за текущите оценки от писмените изпитвания;

Чл.178.(1). Окончателна оценка се поставя при:

(2). Окончателните оценки по ал. 1 може да се променят само по реда на изпитите за промяна на окончателната оценка.

(3). Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап, за придобита степен на образование и/или квалификация по професия.

Чл. 179. (1). Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки, изучаван във втори гимназиален етап.

(2) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас.

(3). Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт в случаите по чл. 176, ал. 7 от този Правилник, когато ученикът е освободен и през двата срока на всички класове от втори гимназиален етап и не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на етапа.

(4) В случаите по чл. 176, ал. 7 от този Правилник, когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на гимназиалния етап, окончателната оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт":

 1. е годишната оценка по учебния предмет - когато предметът е изучаван
 2.  се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по учебния предмет за класовете, в които той е изучаван;

(5). Наред с окончателните оценки по ал. 1 в дипломата за средно образование се вписват в точки и в оценки и резултатите от успешно положените държавни зрелостни изпити по чл. 134 и 135 от ЗПУО.

(6). Резултатите от държавните зрелостни изпити по ал. 5 по желание на зрелостника може да се трансформират в оценки по ECTS скала за оценяване и да се запишат в европейското приложение към дипломата за средно образование.

(7). В случаите по ал. 6 резултатите от държавните зрелостни изпити се трансформират по ECTS скала за оценяване, както следва:

1. оценка А се поставя при резултат отличен 6,00;

2. оценка В се поставя при резултат отличен 5,50 - 5,99;

3. оценка С се поставя при резултат много добър 4,50 - 5,49;

4. оценка D се поставя при резултат добър 3,50 - 4,49;

5. оценка E се поставя при резултат среден 3,00 - 3,49;

Чл. 180.Общият успех в дипломата за средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите часове.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: ОРГАНИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

Чл. 181. Задочна или самостоятелна форма на обучение – платена за получаване на професионална квалификация по професии и специалности, по които се обучават ученици в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”.

Чл. 182. Приемът на курсисти в гимназията за задочна или самостоятелна форма на обучение се осъществява по ред и условия, определени със заповед на директора. Курсистите сключват с директора договор за обучение и финансиране в два екземпляра – по един за всяка от страните.

Чл. 183. Документи за прием:

-          заявление

-          копие от диплома за завършен клас или степен на образование

-          медицинско свидетелство

-          снимки – 2 бр.- снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи

Чл. 184. Учебните занятия се водят по учебен план за съответната специалност – раздели Б и В. Продължителността на обучението е една календарна година.

Чл. 185. (1)Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово организира обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, категория „В”.

(2) Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В” трябва:

- при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца;

- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;

- да е завършил основно образование.

(3) Когато по време на обучението или при изпита се установят признаци, че кандидатът за придобиване на правоспособност не отговаря на изискванията на Наредба № 36 и Наредбата по чл. 152а ЗДвП, кандидатът трябва да премине съответно психологическо изследване или медицински преглед. Когато се установи, че кандидатът не отговаря на изискванията, обучението се прекратява или той не се допуска до изпит.

(4) С кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, категория „В” се сключва договор за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категория „В”.

(5) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, категория „В”, заплащат такса определена със заповед на директора.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА: ВАЛИДИРАНЕ

Чл.186. (1)Валидирането е оценяване и признаване на съответствието междукомпетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален документ с цел:

 1. достъп до образование в училищата от системата на предучилищното и училищното образование;
 2. достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация;
 3. улесняване на достъпа до пазара на труда.

(2). Неформално обучение е обучение, което се извършва като организирана дейност извън системата на предучилищното и училищното образование, но не води до завършване на клас, етап и степен на образование и/или до придобиване на професионална квалификация.

(3). Информално учене е неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано натрупване на компетентности в живота на човека.

(4). При условията и по реда на тази глава може да се валидират компетентности само на лица, които нямат придобито основно или средно образование.

(5). При условията и по реда на тази глава може да се валидират компетентности по учебен предмети само на лица, придобили средно образование, ако учебният предмет не е включен в дипломата им.

(5). При условията и по реда на тази глава може да се валидират компетентности за завършен период от училищно обучение или за завършен клас или етап от основната степен на образование, както и клас от първи гимназиален етап или първи гимназиален етап на лице в задължителна училищна възраст, търсещо или получило закрила по Закона за убежището и бежанците, когато е невъзможно представянето на съответния документ за съответното лице.

(6). При условията и по реда на тази глава може да се валидират компетентности за завършен период от училищно обучение или за завършен клас или етап от основната степен на образование, както и клас от първи гимназиален етап или първи гимназиален етап, на лице със специални образователни потребности, придобило съответния документ с оценки с качествен показател.

Чл. 187. (1)При условията и по реда на тази глава може да се валидираткомпетентности:

1. по определен учебен предмет за един или няколко класа от основната степен на образование;

2.по учебен предмет по чл. 135 ал. 1 от ЗПУО;

3.по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в задължителните учебни часове за определен клас от основната степен на образование;

 1. необходими за завършване на начален етап или на прогимназиален етап от основната степен на образование;
  1. необходими за придобиване на професионална квалификация.

(2). Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 и 4 е оценяване и признаване на съответствието на компетентностите с изискванията в съответната учебна програма и/или в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

(3). Валидирането по ал. 1, т. 2 се извършва при условията и по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити, като лицето избира дали да положи изпита върху учебното съдържание по чл. 135, ал. 1 или 3 от ЗПУО.

(4). Валидирането по ал. 1, т. 3 и 4 може да се извършва само след представяне на документ за предходен клас или етап.

(5). Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършва от избрано от лицето училище, което осъществява съответното обучение.

(6). Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършва при условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(7). Валидирането по ал. 1, т. 5 се извършва при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

(8). Гражданите не може повторно да валидират компетентности, признати при условията и по реда на тази глава.

Чл. 188. (1)Съответствието на компетентностите с изискванията за завършване наклас, етап или степен на образование и/или за професионална квалификация се удостоверява със следните документи:

 1. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет за един или няколко класа, което дава право за издаване на документ за завършен клас, етап или степен при условия, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите;
 2. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, което дава право за включване на оценката в балообразуването при кандидатстване във висше училище;
 1. удостоверение за валидиране на компетентности за клас от основната степен на образование, което дава право за продължаване в следващ клас или за обучение за придобиване на професионална квалификация;
 2. удостоверение за валидиране на компетентности за начален етап на основната степен на образование, което дава право за продължаване в следващ етап на училищното образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация;
 3. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование, което дава право за продължаване в средната степен на образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация;
  1. свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
  2. удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия.

(2) Съответствието на компетентностите с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование за лицата по чл. 166, ал. 6 и 7 от ЗПУОсе удостоверява освен с документите по ал. 1, т. 3 – 5 и със следните документи:

 1. удостоверение за валидиране на компетентности за клас от първи гимназиален етап, което дава право за продължаване в следващ клас;
 2. удостоверение за валидиране на компетентности за първи гимназиален етап, което дава право за продължаване във втори гимназиален етап.
  1. Съдържанието и редът за издаване на документите по ал. 1 и 2 се определят с държавния образователен стандарт за информацията и документите.

Чл. 189. (1)Училищата може да организират и провеждат курсове за ограмотяване икурсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап за лица, навършили

16  години.

 1. Обучението в курсовете по ал. 1 се извършва по програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, ориентирани към резултатите от обучението, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка за начален и за прогимназиален етап.
 2. Лицата, преминали обучение в курс по ал. 1, полагат изпити при условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 3. На лицата, успешно положили изпитите по ал. 3, се издават съответно удостоверенията по чл. 168, ал. 1, т. 3, 4 или 5от ЗПУО.

Чл. 190. (1)Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово, може да организира и провежда курсове за подготовка за валидиране на професионални компетентности за лица, навършили 16 години.

(2) Обучението и завършването на курса по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА: ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА УЧЕНИЦИ, ДОПУСНАЛИ НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 5 (ПЕТ) УЧЕБНИ ДНИ

Чл.191. В началото на учебната година (до 20.09.) всеки класен ръководител създава/ актуализира банката с данни за всеки ученик, включваща адрес по местоживеене и телефон за връзка на ученика и адрес по местоживеене и телефон за връзка с родител/настойник и неговата месторабота.

Чл.192. Когато класен ръководител или неговия заместник констатира, че има ученик, който е допуснал неизвинени отсъствия повече от 5(пет) учебни дни, същият е необходимо да предприеме следните действия:

 1. Провежда телефонен разговор с отсъстващия ученик за установяване на

причините за отсъствията му.

 1. При невъзможност за осъществяване на контакт по телефона с отсъстващия ученик, класният ръководител провежда телефонен разговор с родителя/настойника за установяване на причините за отсъствията.

            (3) При невъзможност да се осъществи контакт с ученика или родителите/настойници, класният ръководител посещава ученика в дома му за изясняване на причините за направените отсъствия.

            (4) При отсъствието на ученик/родител(настойник), класният ръководител поставя писмото в пощенската кутия на ученика, с информация, родителят да се яви в училище за провеждане на среща разговор.

            (5) Класният ръководител, търси информация от съучениците, търси съдействие от педагогическия и непедагогически персонал, свързана с изясняване на причините за направените неизвинени отсъствия.

            (6) При неявяване на родителя/настойника в посочения срок за среща разговор, класният ръководител извършва повторно посещение в дома на ученика за изясняване на причината за отсъствието му.

            (7) Ако ученикът/родителя(настойника) отсъстват, класният ръководител търси информация за тяхното местонахождение от съседи, работодателя на родителя/настойника, местното кметство и др.

            (8) За резултатите от извършените действия по чл. 192, ал.1 до ал.7, класният ръководител, подава доклад до директора на училището с наличната информация и при възможност предложение за решаване на конкретния случай.

            Чл. 193. При констатиране от класния ръководител на причината за отсъствието на ученика от училище и тя е:

            (1) От социално битов характер (липса на средства за пътуване на ученика до жилището), се предприемат следните действия:

            1. Класният ръководител, прави предложение до комисията по стипендии, за отпускане на средства по чл. 4, ал.1, т.2 или чл.5, ал.1, т.1 от Постановление № 33 от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

            2. Класният ръководител, търси съдействие от фондации и неправителствени организации за осигуряване на карти за пътуване.

            3. Класният ръководител, търси съдействие от Училищното настоятелство  за осигуряване на средства за закупуване на карти за пътуване.

4. Класният ръководител, съвместно с общоучилищния съвет, организират кампании за събиране на средства за закупуване на карти за пътуване.

(2) По семейни причини/възпрепятстване от страна на родителите/настойниците, синът им/дъщеря им да посещава училище).

1. Класният ръководител провежда разговор с родителя/настойника за изясняване на причините по ал.2, като същевременно с това разяснява необходимостта от получаване на образование  на детето му, както и възможните санкции за родителя.

2. Директорът на училището във връзка с изпълнение на училищната програма за превенция от отпадане от училище на ученици, издава заповед за сформиране на екип за робата по конкретния случай. Екипът разработва индивидуална програма за работа с ученик в риск от отпадане.

3. Класният ръководител, съвместно с директор/ЗДУПД, търси съдействие от центровете за обществена подкрепа към общините Карлово и Сопот, за решаване на съответния случай.

4. Ученикът се регистрират в училищния регистър на учениците в риск от отпадане от училище, както и в електронния формуляр към РУО – Пловдив.

 (3) Оказване на физически, вербален, психичен, социален, виртуален тормоз от ученици и/или учители/служители в училище или родители/настойници.

1. Директорът на училището издава заповед за сформиране на екип за работа по конкретния случай. Екипът разработва индивидуална програма за работа.

2. Директорът сигнализира издава заповед за разглеждане на случая в училищната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

3. Директорът на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”.

4. Директорът сигнализира Инспектор Детска педагогическа стая към РУП – гр.Карлово.

5.Директорът сигнализира Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

(4) Нежелание за посещение на училище.

1. Директорът на училището във връзка с изпълнение на училищната програма за превенция от отпадането от училище на ученици, издава заповед за сформирането на екип за работа по конкретния случай. Екипът разработва индивидуална програма за работа с ученик в риск от отпадане.

2. Ученикът се регистрира в училищния регистър на учениците в риск от отпадане от училище, както и в електронния формуляр към РУО – Пловдив.

Чл. 194. Ако предприетите действия от класния ръководител по чл. 192, не са установили контакт с ученика и родителя/настойника, директорът търси съдействие от РУП за откриване на местоположението им.

Чл.195. За всеки отделен случай, както и за неговото развитие се докладва на Педагогически съвет.

Чл. 196.  За всички предприети действия по чл. 192 до чл. 194 се създава досие включващо:

 1. Доклада по чл. 192, ал.8.
 2. Докладите от назначените със заповед на директора комисии/екипите.
 3. Кореспонденцията с различни институции.
 4. Други документи свързани с решаване на случая.

Чл. 197. Досието по чл. 196 се комплектова и съхранява от ЗДУПД със срок 5 години.

Чл. 198. При неспазване на настоящата процедура за действие в случай на ученици,

допуснали неизвинени отсъствия повече от 5 (пет) учебни дни, ще бъде търсена дисциплинарна отговорност на длъжностните лица по реда на Кодекса на труда.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА: ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ

Раздел I: Общи положения

Чл. 199. Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в интернет, наричани по-нататък за краткост “мрежата”.

Чл. 200. Училищната политиката за работа в интернет има за цел да осигури и организира използването на образователния потенциал както на училищната мрежа, така и на глобалната мрежа, в съчетание със система от мерки за сигурност и безопасност на учениците.

 Чл. 201. Правилата се прилагат в училищата и обслужващите звена от системата на народната просвета, които осигуряват на учениците достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет.

 Чл. 202. Основните принципи на училищната политика за работа в училищната мрежа и в интернет са:

(1) Равен достъп на всички ученици;

(2) Защита на учениците от вредно или незаконно съдържание и информация като: порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

(3) Зачитане и защита на личната неприкосновеност;

(4) Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение;

(5)Сътрудничество между училището и родителите.

Чл. 203. Училищната компютърна мрежа и интернет се използват от учениците само за образователни цели.

Чл. 204. Правилата за безопасна работа в интернет, които учениците са задължени да спазват се поставят на видно място във всеки компютърен кабинет.

Чл. 205. Училището или обслужващо звено осигурява за всяко работно място подходяща форма за регистрация на трите имена, номера и класа на ученика, началния и крайния момент на работа му с компютъра. Регистрацията се удостоверява с подпис на лицето, пряко контролиращо работата на ученика.

Раздел II: Правомощия на директора на училището

Чл. 206.  (1). Директорът е длъжен да:

1. Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на тези правила.

2. Осигурява и насърчава свободния и равен достъп на учениците до училищната мрежа и интернет в съответствие с учебния план и възможностите на училището.

3. Създава възможности за обогатяване и разширяване на образователния процес чрезучилищната мрежа и интернет, включително и в извънучебно време.

4. Утвърждава график за работа на учениците в училищната мрежа и в интернет извън редовните учебни занятия.

5. Организира и контролира прилагането на мерки, включително и съвместно с интернет доставчика, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно съдържание в интернет в съответствие с действащото законодателство в Република България.

6. Предварително одобрява материалите за публикуване в  училищната интернет страница и осигурява наблюдение и контрол върху нейното съдържание в съответствие с принципите на училищната политика.

7. Осигурява ефективен постоянен контрол по спазване на правилата за работата на учениците в училищната мрежа и в интернет.

8. Осигурява здравословни и безопасни условия на работните места в съответствие с нормативните изисквания.

9. Осигурява при техническа възможност проследяване на трафика, осъществяван чрез училищната мрежа.

10. Информира учениците, че трафикът се следи и при констатирани нарушения може да бъде установено лицето, което ги е извършило.

11. Уведомява родителите за предприетите от ръководството мерки за осигуряване на безопасен и контролиран интернет достъп в училище и в къщи.

12. Уведомява незабавно компетентните органи при констатиране на незаконно съдържание в училищната мрежа и в интернет.

13. Организира в началото на всяка учебна година запознаване на учениците и родителите с училищните правила за безопасна работа в мрежата.

14. Осигурява отговорно лице, което да изпълнява функциите на системен администратор.

15. Предприема мерки за реализиране на отговорността на виновните лица при констатирани нарушения на тези правила.

(2). Директорът може да възлага изпълнението на задълженията си по ал. 1, т. 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на други служители от училището или обслужващото звено.

Раздел III: Правомощия на учителите и ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии”

Чл. 207. Учителите и ръководителят на направление „Информационни и комуникационни технологии“ са длъжни да:

1.Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в училищната мрежа и в интернет.

2. Използват възможностите на интернет за обогатяване и разширяване на учебната дейност като възлагат на учениците конкретни проучвания, предоставят списък с подходящи интернет адреси и др.

3. Осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху работата на учениците в училищната мрежа и в интернет в учебно и в извънучебно време.

4. Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на учениците до незаконно съдържание в мрежата.

5. Уведомяват незабавно директора на училището или на обслужващото звено при нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание в мрежата.

Чл. 208. Учителите и ръководителят на направление „Информационни и комуникационни технологии“ не носят отговорност, ако учениците случайно попаднат на вредно или незаконно съдържание в интернет.

Чл. 209. Ръководителят на направление „Информационни и комуникационни технологии“ е длъжен да:

1. Осигурява общата безопасност и работоспособност на мрежата.

2. Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно съдържание в интернет в съответствие с действащото законодателство на Република България.

3. Извършва периодичен преглед на училищната мрежа за наличие на възможни заплахи и рискове за сигурността на учениците при работа в интернет.

4. Следи трафика, осъществяван чрез училищната мрежа.

5. Поддържа и актуализира училищната интернет страница в съответствие с изискванията на училищната политика.

6. Публикува в училищната интернет страница само одобрени от директора материали.

7. Уведомява незабавно директора на училището или на обслужващото звено при нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание в мрежата.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА: ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 210. (1)Финансирането дейността на гимназията се осъществява със средства от държавния бюджет чрез МОН.


 (2) Директорът на гимназията разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на Педагогическия съвет, Обществения съвет и финансиращия орган за одобрение.


            (3) Средства за подпомагане на дейностите в гимназията могат да се набират и от:

1. Дарители –  юридически и физически лица, като изразходването им се извършва съгласно волята на дарителя;

2. От разработване на проекти;

3. Чрез отдаване под наем на помещения, класни стаи за извършване на търговска дейност или извършване на педагогически услуги.

- Договорите за отдаване под наем се сключват от Директора след съгласуване с МОН и РУО гр. Пловдив, чиято публична държавна собственост са сградите, дворът към гимназията и спортната зала.

- Средствата от наем се внасят по транзитната сметка на гимназията и се отпускат като лимит от МОН в пълен размер за изразходване от училището.

4. От благотворителна дейност и други дейности.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА: ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ
            В съответствие със Закона за защита срещу дискриминация

            Чл. 211. (1)Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имущество състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2)Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал.1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

(3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал.1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдано с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Чл. 212. (1).Не представлява дискриминация:

1.Различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол по отношение на занятие, осъществявано в религиозни инструкции или организации, когато поради естеството на занятието или условията, при които то се осъществява, религията, вярата или полът е съществено и определящо професионално изискване с оглед характера на инструкцията или организацията, когато целта е законна, а изискването не надхвърля необходимото за постигане й.

2. Различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол при религиозно образование с цел упражняване на занятие по т.2.

3. Определянето на изисквания на минимална възраст, професионален опит или стаж при наемане на работа или при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата при условие, че това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средства за постигането й не надвишават необходимото.

4. Определянето на максимална възраст за наемане на работа, което е свързано с необходимостта от обучение за заемане на съответната длъжност  или с необходимостта от разумен срок за заемане на длъжността преди пенсиониране при условие, че това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането й не надвишават необходимото.

5. Специалната закрила за бременни жени и майки, установена със закон, освен ако бременната жена или майката не желае да се ползва от тази закрила и е уведомила писмено за това работодателя.

6. Различното третиране на лица с увреждане при провеждане на обучение и придобиване на образование за задоволяване на специфични образователни потребности с цел изравняване на възможностите им.

7. Определянето на изисквания за минимална и максимална възраст за достъп до обучение и образование, при условие, че това е обективно оправдано за постигане на законна цел с оглед естеството на обучението или образованието, или условията, при които то се осъществява, и средствата за постигането на тази цел не надвишават необходимото.

8. Мерките в областта на образованието и обучението за осигуряване на балансирано участие на жените и мъжете, доколкото и докато тези мерки са необходими.

9. Специалната закрила на деца без родители, непълнолетни, самотни родители и лица с увреждания, установена със закон.

10. Мерките за защита на самобитността и идентичността на лицата, принадлежащи към етнически, религиозни или езикови малцинства, и на правото им самостоятелно или съвместно с другите членове на своята група да поддържат и развиват своята култура, да изповядат и практикуват своята религия или да ползват своя език.

Чл. 213. Лица, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по закона за защита срещу дискриминация.

Чл. 214. В производството на дискриминация, след като страната, която твърди, че е жертва на дискриминация, докаже факти, от които може да се направи извод, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че правото на равно третиране не е нарушено.

Чл. 215.Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз, на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител.

Чл. 216. Работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.

Чл. 222. 217. При неизпълнение на задължението си по чл. 216 от този Правилник работодателят носи отговорност по този закон за актове на дискриминация, извършени на работното място от негов работник или служител.

Чл. 218.Работодателят прилага еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания без оглед на признаците по чл. 211, ал.1 от този Правилник.

Чл. 219. Работодателят прилага еднакви критерии при осъществяване на правото си за едностранно прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал.1, т.2 – 5, 10 и 11 и чл. 329 от Кодекса на труда или на служебното правоотношение по чл. 106, ал.1, т.2, 3 и 5 от Закона за държавния служител без оглед на признаците по чл. 211, ал.1от този Правилник.

Чл. 220. Работодателят поставя на достъпно за работниците и служителите място в предприятието текста на закона, както и всички разпоредби на вътрешните правила и на каузите от колективния трудов договор, отнасящи се до защита от дискриминация.

Чл. 221. (1) При поискване работодателят предоставя информация на лицето, което твърди, че са нарушени правата му по този раздел.

(2) Работодателят е длъжен при равни други условия да насърчава професионалното развитие и участието на работници и служители, принадлежащи към определен пол или етническа група, когато те са по-слабо представени сред работниците или служителите, извършващи определена работа или заемащи определена длъжност.

Защита при упражняване правото на образование и обучение

            Чл. 222. (1) Министърът на образованието и науката и органите на местното самоуправление вземат необходимите мерки за недопускане на расова сегрегация в обучаващите институции.

            (2) Ръководителят на обучаваща институция предприема ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на учебното място от страна на лице от педагогическия или непедагогическия персонал или учащ се.

            Чл. 223. Ръководителят на обучаваща институция поставя в учителската стая текста на закона, както и всички разпоредби от вътрешните правила, отнасящи се до защитата от дискриминация.

Чл. 224. Ръководителят на обучаваща институция, получил оплакване от учащ се, който се смята за подложен на тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от друг учащ се, е длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност.

Чл. 225. Обучаващите институции предприемат подходящи мерки с цел изравняване на възможностите за ефективно упражняване на правото на образование и на обучение на лицата с увреждания, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно институцията.

Чл. 226. (1) При поискване ръководителят на обучаващата институция представя информация на лицето, което твърди, че са нарушили правата му по този раздел.

(2). Информацията по ал.1 съдържа основанието за взетото от ръководителя или преподавателя решение, както и други относими данни.

Чл. 227. При неизпълнение на задължението по чл. 222, ал.2 от този Правилник ръководителят на обучаваща институция носи отговорност по този закон за дискриминация на учебното място от страна на служител в администрацията, преподавател или учащ се.

Чл. 228. (1)Лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както и съставителите на учебници и учебни помагала са длъжни да предоставят информация  и прилагат методи на обучение и възпитание по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на жената и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот.

(2)Детските градини, училищата и висшите училища включват в своите образователни програми и планове обучение по проблемите на равенството на жените и мъжете.

(3)Алинея 1 се прилага и за преодоляване на отрицателните стереотипи към лицата, принадлежащи към расови, етнически и религиозни групи, както и по отношение на лицата с увреждания.

Чл. 229. По смисъла на Закона за защита срещу дискриминация:

(1) „Тормоз” е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал.1, от Закона за защита срещу дискриминация изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда.

(2) „Сексуален тормоз” е всяко  нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта, и се създава враждебна, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения засягащи лицето.

(3)„Преследване” е :

а) по–неблагоприятно третиране на лице, което е предприело или се предполага, че е предприело или ще предприеме действие за защита от дискриминация.

б) по-неблагоприятно третиране на лице, когато свързано с него лице е предприело или се предполага, че е предприело или предприема действия за защита на дискриминация.

(4)„Действията за защита от дискриминация” могат да включват : подаване на жалба или сигнал, предявяване на иск или свидетелстване в производство за защита на дискриминация.

(5). „Подбуждане към дискриминация” е пряко и умишлено насърчаване, даване на указание, оказване на натиск или склоняване към извършване на дискриминация, когато подбуждащият е в състояние да повлияе на подбуждания.

(6) „Расова сегрегация” е издаването на акт, извършването на действие или бездействие, които води до принудително разделяне, обособяване или отделяне на лице на основата на неговата раса, етническа принадлежност или цвят на кожата.

(7) „Неблагоприятно третиране” е всеки акт, действие или бездействие, което пряко или непряко засяга права или законни интереси.

(8)„Множествена дискриминация” е дискриминация на основата на повече от един от признаците по чл. 211, ал.1 от този Правилник.

(9) „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на решението, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

(10) „Семейно положение”означава брачен статус или фактическо съжителство и полагане на грижи за зависим поради възраст или увреждане низходящ, възходящ или роднина по съребрена линия до трета степен.

Преходни и заключителни разпоредби


            §1. Настоящият правилник е приет на заседание на ПС,  с Протокол № 12/08.09.1016  г. и  е утвърден със заповед № РД – 06 – 981/ 08.09.2016 г. на директора на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово и подлежи  на актуализиране  при промяна  на нормативната база.


           § 2. Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е приел – Педагогическия съвет.

§ 3. Настоящият правилник за дейността на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово, отменя Правилника за дейността на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово  (Приет на заседание на ПС на 14.09.2000 г. с Протокол № 2 от 14.09.2000 г., акт. на заседание на ПС на 01.09.2001 г. с Протокол № 2 от 01.09.2001 г., акт на заседание на ПС на 24.09.2002 г. с Протокол № 2 от 24.09.2002 г., акт. на заседание на ПС на 30.09.2003 г. с Протокол № 3 от 30.09.2003 г., акт. на заседание на ПС на 01.09.2004 г. с Протокол №1 от 01.09.2004 г., акт. на заседание на ПС на 12.09.2005 г. с Протокол № 2 от 12.09.2005 г.,  акт. на заседание на ПС на 11.09.2006 г. с Протокол № 2 от 11.09.2006 г., акт. на заседание на ПС на 09.09.2009 г. с Протокол № 1 от 09.09.2009 г.,  акт. на заседание на ПС на 05.01.2010 г. с Протокол № 7 от 05.01.2010 г.,акт. на заседание на ПС на 13.09.2011 г. с Протокол № 14 от 13.09.2011 г.,акт. на заседание на ПС на 29.09.2011 г. с Протокол № 1 от 29.09.2011 г., акт. на заседание на ПС на 14.09.2012 г. с Протокол № 13 от 14.09.2012 г.,акт. на заседание на ПС на 13.09.2013 г. с Протокол № 13 от 13.09.2013 г.; акт. на заседание на ПС на 12.09.2014 г. с Протокол № 12 от 12.09.2014 г.; акт. на заседание на ПС на 10.09.2015 г. с Протокол № 11 от 10.09.2015 г.; акт. на заседание на ПС на 24.09.2015 г. с Протокол № 1 от 24.09.2015 г.).

§ 4.Този Правилник е разработен съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и влиза в сила от 08.09.2016 г.

Прочетена 2864 пъти

EPALE

Прием